ASP ehdot OP pankin kautta otettuna lainana

Katsaus ASP ehdot OP pankin kautta otettuna lainana ja ensiasuntosäästämisen muotona.

Voit lukea OP:n ehdot ASP -tilin ja -säästämisen suhteen yhtiön tekemästä dokumentista, joka löytyy pankin omilta nettisivuilta PDF muodossa.

Tässä artikkelissa viitattu OP:n ehdot dokumentti, tittelillä “Asuntosäästöpalkkiolain ja -asetuksen mukaisen asuntosäästösopimuksen yleiset ehdot”, on ollut käytössä 1.7.2016 alkaen.

Dokumentin sisältämät ehdot on käsitelty alla, mutta voit lukea sen nopeasti itsekin lataamalla osoitteesta

www.op.fi/documents/20556/1626122/ASP-tilin+ehdot+2018/18682f4e-e5f2-47ee-9c7c-96f4270d8d38

Ehdoissa asuntosäästösopimuksella tarkoitetaan asuntosäästötallettajan ja OP:n välistä sopimusta, jossa asuntosäästötallettajana sitoudut tallettamaan ASP-tilille talletuksia oman, ensimmäisen asunnon hankintaa silmälläpitäen, ja jossa OP ja asuntosäästötallettaja sopivat vastaantulolainasta (määriteltynä myöhemmin ehdoissa).

ASP ehdot OP pankissa.

Asuntona ehdoissa tarkoitetaan vähintään 50% asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista tai omakotitalosta. Toisaalta asunnolla ei tarkoiteta ehdoissa asumisoikeusasuntoa.

Lain mukaiseksi asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä OP pankin kautta henkilö, joka on ennen ASP-tallettamisen aloittamista täyttänyt 15 mutta ei vielä 40 vuotta.

Poikkeuksena tähän on se, että aviopuolisot voivat ryhtyä yhdessä asuntosäästötallettajiksi, vaikka toinen puoliso on jo täyttänyt 40 vuotta.

Alle 18-vuotiaan ASP-säästämisen talletuksien tulee tulla omalla työllä ansaituista varoista, jotka määritellään tarkemmin holhoustoimesta annetun lain (422/1999) 25 §:ssä.

Lisäksi alle 18 –vuotiaan ASP-tallettajan tulee antaa pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista.

OP:n ehtojen ja asiasta annetun lain mukaan asuntosäästötallettajaksi ei voi ryhtyä henkilö, joka on aikaisemmin omistanut asunnon. Asunnon omistamisena ei tässä suhteessa pidetä sitä, että henkilö on saanut vastikkeetta omistukseensa määräosan asunnosta.

ASP ehdot OP – 1. Asuntosäästötalletus

OP maksaa asuntosäästötalletukselle valtion asiasta säätämän asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 a §:n mukaista korkoa. Vuonna 2019 tämä korko on 1%.

Tämän ohella OP maksaa talletukselle tallettamisen aloittamisvuodelta ja sen jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta lisäkorkoa, jonka suuruudesta sovitaan tili- ja asuntosäästösopimuksessa.

Mikäli olet alle 18 –vuotias, voit sopia ASP-sopimusta tehdessäsi OP:n kanssa, että lisäkoron maksuaika alkaa vasta silloin kun täytät 18 vuotta.

Ehtojen ja asiasta annetun lain perusteella lisäkoron suuruuden on kuitenkin oltava sopimuksessa vähintään 2 ja enintään 4 prosenttia vuodessa.

Jos tili on avattu periodilla 1.1.1993 – 31.5.2000, lisäkoron enimmäismäärä on 4,5 prosenttia. Lisäkorkoa maksetaan kunkin talletuserän tallettamisesta alkaen ensimmäiseen nostoerään saakka.

Lisäkorkoa ei lisätä vuosittain pääomaan, vaan se maksetaan kun ASP-säästämisen mukaiset ehdot ovat täyttyneet ja olet ensiasuntosäästämisen hankintakohde, ensiasunto, on ostettu.

ASP-talletukselle maksettava korko ja lisäkorko määritellään asuntosäästöpalkkiolain 10 §:ssä verovapaiksi.

Poikkeuksena tähän, jos ASP-ehdot eivät täyty ja tili lopetetaan, OP perii tilille jo liitetyistä ja lopetuksen yhteydessä maksettavasta korosta lähdeveroa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

2. Vastaantulolaina

OP määrittelee ehdoissaan olevan vastaantulolainan koostuvaksi korkotukilainasta sekä tarvittaessa otettavasta lisälainasta.

Tällaista lisälainaa tarvitaan ensiasunnon ostamisessa, mikäli asunnon ostoa varten tarvittavan lainan määrä on suurempi kuin korkotukilainan enimmäismäärä.

Ehdoissa viitatun korkotukilainan enimmäismäärän vahvistaa valtioneuvosto. Vuonna 2019 tällaiset enimmäismäärät ovat paikkakuntakohtaisia: Helsingissä enintään 180 000 €, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla enintään 145 000 €, ja muualla Suomessa enintään 115 000 €.

Vastaantulolaina (korkotukilaina + lisälaina) on nostettavissa, kun asuntosäästösopimuksen ehdot on täytetty.

Tällaisen vastaantulolaina myöntämisen edellytyksenä on, että OP saa lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi sen hyväksymät vakuudet.

Laina-aikana korkotukilainalle on enintään 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta lukien.

OP:lla on ehtojensa puitteissa oikeus olla myöntämättä vastaantulolainaa, mikäli sinulla on luottotiedoissasi oleellinen rekisteröity maksuhäiriö tai mikäli pankki katsoo, että ottaen huomioon taloudellisen asemasi tai sitoumusten hoitokykysi, et kykenisi maksamaan lainaa pankille takaisin.

Sinä ja pankki sovitte erikseen korkotukilainan ja mahdollisen lisälainan ehdoista.

ASP ehdot OP – 3. Asuntosäästösopimuksen irtisanominen ja siirto toiseen pankkiin

Sinulla on OP:n ehtojen perusteella oikeus ASP-säästäjänä milloin tahansa irtisanoa asuntosäästösopimus pankin kanssa.

Et voi kuitenkaan siirtää samaa asuntosäästösopimusta toiselle tallettajalle.

Mikäli sovit toisen pankin kuin OP:n kanssa asuntosäästösopimuksen siirtämisestä ASP-talletusaikana, tämä uusi, vastaanottava pankki ottaa vastatakseen lisäkoron maksamisesta koko talletusajalta.

4. Asuntosäästösopimuksen purkautuminen

OP:n ehdoissa säädellään myös asuntosäästösopimuksen purkautumisen tapausta.

Asuntosäästösopimus purkautuu, eikä sinulla ole oikeutta pankin kanssa tehdyn ASP-sopimuksen mukaiseen lainaan eikä sopimuksen mukaiseen lisäkorkoon, jos

1) nostat ASP-tilille säästettyjä varoja tai hyvitettyjä korkoja ennen kuin olet täyttänyt asuntosäästösopimuksen ehdot ja asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakentaminen on aloitettu; tai

2) hankit säästöaikana vastikkeellisesti asunnon ennen kuin vähintään 50% voimassa olevan asuntosäästösopimuksen mukaisista talletuseristä on talletettu.

ASP ehdot OP – 5. Ylivoimainen este

Kuten muihinkin lainasopimuksiin, OP:n ehdot käsittelevät lisäksi ylivoimaisen esteen aiheuttamia tilanteita.

Sopijapuoli (sinä tai pankki) ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

OP ei vastaa myöskään vahingosta, jos ASP-sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia.

Kumpikin ASP-sopimuksen sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos ylivoimainen este koskee OP:ta, pankki voi ehtojensa mukaan ilmoittaa asiasta valtakunnallisissa päivälehdissä.