ASP tili ehdot – Valtiokonttorin tulkinnat

ASP tili ehdot Valtiokonttorin tulkintojen mukaan sisältävät rajoituksia muun muassa sen suhteen, miten pariskunnat voivat yhdistää ja erotella tilejä säästämisen aikana.

Jos pankeille tulee sääntöjen puitteissa ja lainsäädännön tulkinnassa epäselvyyksiä, Valtiovarainministeriön alainen keskusvirasto Valtiokonttori neuvoo pankkeja soveltamaan ASP-järjestelmää käytännön tasolla.

Perusehtoihin kaikissa ASP-tilipankeissa ja Valtiokonttorin tulkintaan kuuluu se, että ASP järjestelmän tarkoituksena on tukea nuoria suomalaisia heidän ensimmäisen omistusasuntonsa hankinnassa.

ASP-järjestelmän monet rajoitukset ja reunaehdot pyrkivätkin siten pitämään poissa järjestelmän käyttäjistä vain puhtaasti parempaa sijoitustuottoa hakevat ja muutoin poikkeuksellisten ASP-etujen perässä olevat kiinteistösijoittajat.

Koska kyse on nuorille suomalaisille suunnatusta kannustinjärjestelmästä, siihen kuuluu ikärajoituksia. Voit avata ASP-tilin pankissa, mikäli olet iältäsi 15–39-vuotias.

Ikärajoitusten ohella perusvaatimuksia on, että et ole aiemmin omistanut asuntoa, vaan järjestelmään osallistujat ovat aidosti ensiasunnon hankkijoita.

Perustavoitteena ASP-säästämisessä on saada kokoon vähintään 10 % ensiasunnon hankintahinnasta. Kun olet säästänyt vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta, pankki voi myöntää sinulle ASP-lainan.

Jotta voisit osallistua ASP-järjestelmään, sinun tulee tehdä pankin kanssa ASP-sopimus, jonka yhteydessä kelpoisuutesi iän ja muiden ehtojen puolesta tarkistetaan.

Sopimus on tärkeä dokumentti, jossa kerrotaan yksityiskohtaisia tietoja ASP-säästötilistäsi ja sille tallettamisen ehdoista, jotka poikkeavat huomattavasti normaalista asuntosäästämisestä.

ASP-sopimuksessa sovitaan lisäksi kannustimina toimivista rahalaitoksen maksamista, verovapaista 1 prosentin vuotuisesta peruskorosta talletuksille sekä 2–4 prosentin lisäkorosta.

ASP-tilin avaamisen ja siirtämisen ehdot

Kuten yllä todettiin, pääset avaamaan ASP-tilin 15-39-vuotiaana, kun olet aidosti ensiasuntosäästäjä, etkä ole siten aiemmin omistanut asuntoa.

Valtiokonttori täsmentää tätä perussääntöä ohjeistuksessaan kuitenkin siten, että voit ottaa mukaan ASP-sopimukseesi jo 40 vuotta täyttäneen aviopuolison.

Alaikäisten kohdalla puolestaan sääntelyä on tarkennettu siltä osin, että alaikäiset voivat aloittaa ASP-säästämisen vain tekemällä sopimuksen pankissa yhdessä huoltajasi kanssa ja tämän suostumuksella.

Et ole ensiasunnon ostaja, mikäli olet aiemmin omistanut 50 prosenttia tai enemmän asunnosta. Tätäkin sääntöä on täsmennetty siten, että voit yhä avata ASP-tilin, jos olet saanut määräosan asunnosta (alle 100 prosenttia) vastikkeetta (eli esimerkiksi lahjana tai perintönä).

Sen jälkeen kun avaat ASP-tilin ja aloitat ASP-säästämisen, ASP-etuihin ei myöskään tällöin vaikuta asunto, johon saat vastikkeetta määräosan.

ASP-tilin avaamisen jälkeen et ole sidottu yhteen pankkiin, vaan voit halutessasi siirtää ASP-tilisi pankista toiseen niin monta kertaa kuin haluat.

ASP-lainaan ja lisäkorkoon liittyvien säännösten takia (lainan myöntävä pankki maksaa säästämällesi summalle lisäkoron) ASP-tilisi tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä.

ASP-tilille säästämisen ehdot

Asuntosäästöpalkkio-järjestelmässä tavoitteenasi on tallettaa ASP-tilillesi vähintään 10 prosenttia tulevan ensiasuntosi hankintahinnasta ns. omasäästöosuutena.

Mikäli ensiasunnon osto on mahdollista tehdä yhdessä jonkun toisen kanssa, ASP-ehtoja on tarkennettu Valtiokonttorin toimesta siten, että sinun tulee säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia asunnosta) hinnasta.

Niiden kohdalla, jotka suunnittelevat rakentavansa omakotitalon ensiasunnokseen, tämä säästötavoite on 10 prosenttia omakotitalon rakentajan antamasta kustannusarviosta.

Säästämiseen ja varojen tallettamiseen ASP-tilille liittyy joukko ehtoja, joiden pitää täyttyä onnistunutta ASP-säästämistä silmälläpitäen.

Ensinnäkin Valtiokonttorin mukaan sinun tulee tehdä ASP-tilillesi talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä ennenkuin voit hakea pankilta ASP-lainaa.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (eli kolmen kuukauden, kvartaalin, vaikkapa tammikuu-maaliskuu) aikana talletusten tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa. Voit tehdä talletukset tämän periodin sisällä vaikkapa tahtiin 50 euroa kuukaudessa.

Kvartaalitalletuksia ei ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan halutessasi voit pitää ASP-säästämisestä taukoa niin kauan kuin haluat, sillä laissa tai Valtiokonttorin ohjeistuksissa ei ole annettu takarajaa.

Kaikki talletukset joita teet tilillesi saavat pankilta yhden prosentin vuotuista peruskorkotuottoa.

Peruskorkotuoton päälle pankki tulee maksamaan 2–4 prosentin lisäkoron kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit ensiasunnon.

Pankki maksaa lisäkoron tosin vain säästämisen aloittamisvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta säästämistä. Tarkoituksena järjestelmässä on siten kannustaa ASP-säästäjiä pääsemään tavoitteeseensa (10 % ensiasunnon hankintahinnasta) kuuden vuoden sisällä.

Ensiasunnon hankintahinnan omasäästöosuuteen lasketaan pankin toimesta mukaan talletusten ohella niille pankin maksama peruskorko (1 %) sekä lisäkorko (pankista riippuen 2% – 4%). Lisäksi pankki voi Valtiokonttorin mukaan sisällyttää laskelmaan mukaan muita sinun omilla tileilläsi olevia varoja.

Mikäli säästät ASP-tilillesi yli 10 prosesenttia ensiasuntosi hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa miten ylimenevä osuus käytetään.

Jos kaikki nämä tilin varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaata lisäkorkoa.

Tilin avauksen yhteydessä tehdyssä ASP-sopimuksessa voi olla sovittuna, että lisäkorko maksetaan jollekin muulle sovitulle määrälle, esimerkiksi 10 % osuudelle ensiasunnon hankintahinnasta.

Verohallinto on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan ASP-tilin talletuksille maksettu korko on kokonaan verovapaata tuloa myös siinä tapauksessa, kun koko talletusta ei tulla käyttämään ensiasunnon hankintahinnan rahoittamiseen.

ASP-sopimuksesi pankin kanssa purkautuu, jos nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksessa olevien ehtojen täyttymistä.

Ehdot liittyen ASP-tiliin tehtäviin muutoksiin – toisen liittäminen sopimukseen

Voit tehdä erilaisia hyväksyttävissä olevia muutoksia ASP-tiliisi säästämisen aikana.

Yksi näistä muutoksista on se, että voit liittää tilin avaamisen jälkeenkin ASP-sopimukseen esimerkiksi puolison tai muun yhteistallettajan.

Edellytyksenä sopimukseen toisen liittämisellä on se, että tämän tiliin liitettävän toisen henkilö tulee täyttää ASP-säästäjälle laissa asetetut ehdot.

Tosin aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisi jo täyttänyt 40 vuotta, mutta muiden yhteistallettajien tulee täyttää ikärajaehdot.

Sen jälkeen, kun ASP-tiliin on hyväksytysti liitetty toinen henkilö, sille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (150-3000 euroa) yhden vuosineljänneksen aikana ennen kaupan tekoa ensiasunnosta.

Ehdot liittyen ASP-tiliin tehtäviin muutoksiin – kaksi erillistä ASP-tiliä

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan kaksi säästäjää, joilla molemmilla on omat ASP-tilinsä, voivat hankkia yhden yhteisen asunnon.

Tallettajat voivat kahden erillisen ASP-tilin tapauksessa ottaa erilliset ASP-lainat tai yhden yhteisen ASP-lainan.

Mikäli laina ollaan ottamassa yhteisenä, molemmilla säästäjällä tulee olla omalla tilillään vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia, jotta pankki voi myöntää lainan yhteisenä.

Lisäksi molemmilla säästäjällä tulee olla säästettynä 10 % oman osuutensa (vähintään 50%) hankintahinnasta.

Kahden erillisen ASP-tilin varoilla ostettavan yhteisen asunnon tapauksessa tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Lisäksi vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon pankin toimesta ASP-lainan myöntämistä koskevaa sääntelyä varten.

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuutta varten.

Jos kahdelle erilliselle ASP-tilille on tehty talletuksia vuosineljännestä kohden yli 3 000 euron edestä, osuuden ylittävät talletukset ovat ns. muita omia varoja.

Ehdot liittyen ASP-tiliin tehtäviin muutoksiin – ASP-tilin jakaminen erotilanteessa

Hyväksyttäviin ASP-tilin muutoksiin säästämisen aikana kuuluu tilin jakaminen erotilanteessa tallettajien kesken puoliksi siten, että molemmat jatkavat säästämistä omilla tileillään.

Kun ASP-tili on jaettu kahteen erilliseen tiliin, molemmat säästäjät voivat sopia pankin kanssa uudesta säästötavoitteesta.

Tilin jakamisen yhteydessä hyväksyttävä neljännesvuositalletus voi jäädä alle 150 euron alarajan.

Mikäli tilin jakamisen tapauksessa kyseessä on aviopari, kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman ASP-sopimuksensa pohjalta vasta lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen.

Toisaalta jos ASP-tiliin on liitetty aikanaan yli 39-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut yhteistä ASP-tiliä avattaessa jo 40-vuotta täyttänyt, hän ei voi yksin jatkaa ASP-säästämistä.

Yksi puolisoista voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista, jolloin ASP-tili jää kokonaisuudessaan toiselle puolisolle.

Ehdot liittyen ASP-tiliin tehtäviin muutoksiin – ASP-tilin lopettaminen

Halutessasi voit lopettaa ASP-tilille säästämisen milloin tahansa ja käyttää sillä olevat varat muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostamiseen.

Näin kertyneille säästöillesi ei tällöin kuitenkaan makseta ASP-tilisopimuksen mukaisia verovapaita korkoja.

Jos täytät edelleen ikään liittyvät ehdot ja olet edelleen ensiasuntoa ostamassa, voit avata ASP-tilin myöhemmin uudestaan tekemällä pankin kanssa uuden ASP-sopimuksen.

Ehdot liittyen ASP-tiliin tehtäviin muutoksiin – ASP-tilin siirtäminen toiseen pankkiin

Hyväksyttävissä oleviin ASP-tilin muutoksiin kuuluu myös se, että tilin voi siirtää säästöaikana toiseen pankkiin.

ASP-tilisi tulee olla siirrettynä uuteen rahoituslaitokseen ensiasunnon kaupantekohetkellä.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan lähettävän pankin on pidettävä huoli siitä, että kaikki tiliin liittyvät historiatiedot välitetään tilin vastaanottavalle pankille.

ASP-tilin ehdot liittyen alaikäisiin ASP-säästäjiin

Voit aloittaa ASP-säästämisen lain puitteissa jo alaikäisenä, 15-17-vuotiaana.

Et voi kuitenkaan tehdä alaikäisyydestä johtuen ASP-sopimusta itsenäisestä, vaan sinun täytyy käydä tekemässä ASP-sopimus yhdessä vanhempasi tai holhoojasi kanssa.

Alaikäisten ASP-säästämisessä lisäehtona on se, että sinun tulee tehdä alaikäisenä vain talletuksia varoilla, jotka olet ansainnut omalla työlläsi.

Valtiokonttorin tulkinnan mukaan omalla työllä ansaittuja varoja ovat esimerkiksi palkkatulo ansiotyöstä, viikko- ja kuukausirahat, jotka maksetaan ASP-säästäjän palkkatilille (rahan tulee olla työtä vasten saatua, ei lahjaluonteista), sekä stipendi, joka on saatu esimerkiksi koulussa.

Toisaalta Valtiokonttorin mukaan omalle työllä ansaittuja varoja eivät ole mm. perhe-eläke, saatu perintö, lapsilisä, tai opintotuki.

Nämä tulkinnat tarkoittavat, että alaikäisen, alle 18-vuotiaan henkilön nimissä olevalle ASP-tilille ei voi siirtää vaikkapa vanhemmilta, isovanhemmilta, tai muilta tahoilta lahjaksi saatua rahaa.

Jotta ylläolevat ehdot täyttyisivät eikä ASP-järjestelmää väärinkäytettäisi, laissa on määritelty, että alaikäisen säästäjän on toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille tehdyistä talletuksista.

Voit tehdä tämän ilmoituksen esimerkiksi Valtiokonttorin laatimalla lomakkeella (15–17-vuotiaiden ASP-sopimukseen liittyvien varojen alkuperän selvitys (PDF), ladattavissa omalle koneelle Valtiokonttorin verkkosivuilta) tai antamalla pankille veroviraston antaman ilmoituksen verotettavista tuloista.

Pankkisi voi halutessaan käyttää tähän tarkoitukseen omaa lomakettaan. Pankin pitää säilyttää käytettyjä ilmoituslomakkeita mahdollista myöhempää tarkistusta varten.

Alaikäisenä ASP-säästäjänä voit sopia tilipankkisi kanssa siitä, aloitetaan ensiasunnon hankinnan yhteydessä maksettavan lisäkoron laskenta säästämisen varsinaisesta aloittamiskohdasta vai siitä päivästä, kun täytät 18-vuotta.

Mikäli lisäkoron maksuajan alkamisajankohdaksi valitaan se hetki, kun täytät 18 vuotta, pankki maksaa 15–17-vuotiaana tehdyille talletuksille vain normaalin yhden prosentin koron.

Ehdot liittyen ASP-väliaikaisrahoitukseen

Jos haluat ostaa ensiasunnon jo ennenkuin ASP-sopimuksen mukaiset säästämisen ehdot ovat täyttyneet, voit hyväksytysti järjestelmän puitteissa sopia pankkisi kanssa väliaikaisrahoituksesta.

Ehtona tälle hyväksyttävyydelle on kuitenkin se, että olet tehnyt ASP-tilillesi 150-3000 euron talletukset vähintään neljänä vuosineljänneksenä.

Jos hankit ensiasunnon ennen kuin vähintään neljä tällaista talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu, etkä voi myöskään saada ASP-etuja.

Kokonaislainoituksesta tulee sopia kirjallisesti jo väliaikaisrahoitustilanteessa, vaikka sinun ei tarvitsisikaan käyttää väliaikaisrahoitusta kuin vain yhden erän verran tai ei ollenkaan.

Kun ASP-ehdot täyttyvät, sinun tulee maksaa käyttämäsi väliaikaisrahoitus pois ASP-tilin varoilla ja ASP-lainalla.

Väliaikaisrahoituksen ehdot on sovittava suoraan pankkisi kanssa, eikä tähän lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja.

Lisäksi väliaikaisrahoitus ei voi olla omilta vanhemmiltasi tai muilta sukulaisilta lainattua rahaa, vaan sen on oltava pankilta saatua lainaa. Myöskään omia varoja ei voi tässä vaiheessa käyttää.

Voit tarvittaessa ottaa väliaikaisrahoitukseen vakuudeksi valtiontakauksen (enintään 20 prosenttia lainasta), mutta tästä takauksesta peritään tällöin 2,5 prosentin takausmaksu, jota ei palauteta, kun väliaikaisrahoitus myöhemmin vaihdetaan ASP-lainoitukseksi.

Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus korvataan ASP-lainoituksella, valtiontakaus voi tällöin olla enintään 25 prosenttia lainasta. ASP-lainan osalta takaus on maksuton palvelu.

Väliaikaisrahoituksen tilanteessa sinun tulee jatkaa ASP-tilille tallettamista asunnon hankkimisen jälkeen siihen saakka, kunnes 10 prosentin omasäästöosuus on säästetty.

Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava suoraan pankin kanssa siitä, millä aikataululla tulet säästämään puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikaisrahoitus tullaan muuttamaan ASP-rahoitukseksi.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi 3 kk kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.