ASP tili enimmäismäärä ja minimimäärä

Katsaus ASP tili enimmäismäärä ja minimimäärä sääntöihin ja ehtoihin lain mukaan ja Valtionkonttorin antamien ohjeistusten pohjalta.

ASP tilin enimmäis- ja minimimäärä säännökset liittyvät hyväksytysti tehtäviin talletuksiin, ehtoina, joiden on täytyttävä että voisit hakea ASP-lainaa pankiltasi.

Talletusten minimi- ja maksimimäärien asettamisen taustalla on se, että eduskunta pyrkii tällä sääntelyllä vähentämään ASP-järjestelmän väärinkäyttöä, etenkin sitä, että ASP-tilille tehdään talletuksia sijoittajien toimesta vain korkeampien ja verottomien korkotuottojen takia.

Sääntely liittyen ASP-tilien hyväksyttäviin enimmäis-ja vähimmäistalletuksiin

Tavoitteena ASP-säästämisessä on saada talletuksina kokoon ensiasunnon hankintahinnasta ns. omasäästöosuutena vähintään 10 prosenttia.

Mikäli rakennutat ensiasunnoksesi omakotitalon, tavoitteena on tällöin 10 prosenttia rakentajasi antamasta omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta.

Tallettamisessa on kuitenkin säästämisen aikatauluun ja tehtyjen talletusten suuruuteen liittyviä ehtoja, joiden tulee täyttyä, ennenkuin voit hakea pankiltasi poikkeuksellisen suotuisin ehdoin olevaa ASP-lainaa.

Ensinnäkin ASP-tilille on tehtävä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, eli kolmen kuukauden periodina (kuten tammikuu-maaliskuu).

Yhden kalenterivuosineljänneksen aikana tehtyjen talletusten tai talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Suosittu tapa tehdä hyväksytyissä rajoissa ASP-tallettamista on tehdä pankin kanssa palkkatiliin automaattinen kuukausittainen siirto ASP-tilille vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa, esimerkiksi 50 euroa per kuukausi.

Hyväksytyissä euromäärissä tehtyjä talletuksia ei kuitenkaan tarvitse välttämättä tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan halutessasi voit pitää taukoa ja jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

ASP-korkotuotot ASP-tilille tehdyille talletuksille

ASP-tilipankkisi maksaa talletuksillesi yhden prosentin suuruista vuotuista talletuskorkoa kaikilta talletusvuosilta.

Palkkiona onnistuneesta säästämisestä ja ensiasunnon hankkimisesta (ASP-lainan myöntävä) pankki maksaa lisäksi 2-4 prosentin lisäkoron.

Lisäkorko tosin maksetaan vain tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Pankki ottaa omasäästöosuuden laskemisessa huomioon säästöjen ohella niille maksetun koron ja lisäkoron. Lisäksi säästöosuuteen voidaan ASP-järjestelmän puitteissa hyväksytysti sisällyttää muita omilla tileilläsi olevia varoja.

Jos olet säästänyt tilillesi yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa ylimenevän osuuden käytöstä.

ASP-sääntelyn mukaan, jos kaikki ASP-tililläsi olevat varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ASP-talletustilin korko on kokonaan verovapaata myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

Poikkeustapaukset ASP-tilin enimmäis-ja minimimääriin

ASP-tiliin on mahdollista tehdä muutoksia säästämisen aikana, ja osa näistä muutoksista voi vaikuttaa enimmäis-ja minimitalletusten määriin.

Yksi näistä mahdollisista muutoksista on se, että ASP-sopimukseen voidaan liittää esimerkiksi puoliso tai muu yhteistallettaja tilin avauksen jälkeen.

Kun toinen henkilö on liitetty tiliin, liittymisen jälkeen tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (määrältään siten 150–3 000 euroa) yhden vuosineljänneksen eli kolmen kuukauden aikana ennen kaupantekoa ensiasunnosta.

Samaan tapaan kaksi erillistä ASP-säästäjää, molemmilla omilla ASP-tileillään, voivat hankkia yhteisen asunnon, joko yhteisellä tai kahdella erillisellä ASP-lainalla.

Jos laina on yhteinen, molemmilla tallettajista tulee olla tilillään vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi molemmilla tallettajilla tulee olla talletettuna 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kahden erillisen tilin varoilla hankitun yhteisen asunnon tapauksessa, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa.

Kaikki molemmille tileille talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuutta laskettaessa.

Mikäli tileille on tehty säästöjä vuosineljännestä kohden enemmän kuin 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat pankin näkökulmasta niin sanottuja muita omia varoja.

Erotilanteessa ASP-tili voidaan jakaa tallettajien kesken siten, että molemmat jatkavat säästämistä omilla tileillään.


Tilin jakamisen yhteydessä neljännesvuositalletus voi hyväksytysti jäädä alle 150 euron alarajan.