Evli rahastot

Evli rahastot vaihtoehtoihin kuuluu kaikkiaan 11 osakerahastoa, neljä yhdistelmärahastoa, ja 8 korkorahastoa.

Vuonna 1985 perustettu Evli on Helsingissä,Turussa, Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Vilnassa toimiva pankki ja sijoitusyhtiö, jonka erikoisosaamiseen kuuluvat investointi-ja varainhoitopalvelut.

Firma, jonka pääkonttori on Helsingissä, kuuluu Suomen suurimpiin varainhoitajiin, asiakasvarallisuudella, jonka määrä on yli EUR 5,3 miljardia.

Kokonaisuudessaan yrityksen palveluvalikoimiin kuuluvat varallisuudenhoito, osake-ja johdannaisvälitys, sijoitustutkimus, sekä corporate finance -palvelut, joita tarjotaan niin yksityishenkilöille, yrityksille, kuin instituutioillekin.

Evli rahastot – osakerahastot

Evlin osakerahastoja löytyy monenlaisiin sijoitusstrategioihin, aina maantieteellisesti tietyille alueille (esimerkiksi Eurooppa tai koko maailma) sijoittavista rahastoista erityisille toimialoille (esimerkiksi ympäristönsuojelu) sijoittaviin ratkaisuihin.

Voit tarkistaa aina kunkin rahaston tarkan strategian ja sijoitusten valintaperusteet niiden rahastoesitteistä sekä rahaston säännöistä.

Verrattuna yhdistelmä- ja korkorahastoihin, osakerahastoissa on sekä korkeammat tuotto-odotukset että vastaavasti korkeampi riskitaso. Evli suositteleekin osakerahastojen minimisijoitusajaksi vähintään 7 vuotta.

Osakerahastojen välillä riskitasot vaihtelevat erittäin voimakkaasti, ja parhaiten löydät juuri omaa sijoittajaprofiiliasi vastaavan yhdistelmän Evlin asiakaspalvelijan kanssa tehtävän kartoituksen myötä.

Poikkeuksellisen suuria riskejä (volatiliteetilla mitattuna) osakerahastoista sisältyy etenkin euroalueen ulkopuolisille kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. Näihin riskeihin kuuluvat usein poliittinen riski sekä valuuttariski, muiden perinteisten yritystoiminnan ja sijoittamisen riskien ohella.

Evlin osakerahastojen suuri määrä, 11, mahdollistaa toisaalta myös sijoitustesi tehokkaan hajautuksen, siten, että valitsemillasi osakerahastojen tuotoilla voivat olla vähäiset / negatiiviset historialliset korrelaatiot.

Usein sijoitussalkkuja hajautetaan esimerkiksi sijoittamalla perusteollisuuteen ja vaikkapa päivittäistavara-toimialalle, joilla historiallisesti on ollut erilaiset pitkän aikavälin tuotto-odotukset bisnessyklin aikana.

Parempaa hajautusta hakevat sijoittajat etsivät salkkuunsa toisaalta kohteita myös puhtaiden osakesijoitusten ulkopuolelta.

Evlin rahastoissa, niiden sisällä, riskiä pyritään pienentämään (useaan yhtiön sijoittamis-hajautuksen ohella) myös aktiivisella salkunhoidolla markkinatilanteiden mukana.

Evli rahastot – yhdistelmä- ja korkorahastot

Toisin kuin osakerahastot, yhdistelmärahastot sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden osakkeiden osakkeiden lisäksi myös korkopapereihin.

Näiden rahastojen tuotto-odotus on puhtaita osakerahastoja alempi, mutta toisaalta myös riskitasot (tuoton volatiliteetilla mitattuna) näissä yhdistelmärahastoissa ovat alempia.

Nämä rahastot voivat toisaalta muuttaa sijoitustensa painopistettä osakkeiden ja korkopapereiden välillä markkinatilanteen mukaan, jolloin myös niiden tuotto-odotus ja riskitaso muuttuvat (rahaston sääntöjen puitteissa).

Käytännössä rahaston aktiivinen hoito tarkoittaa sitä, että jos salkunhoitaja pitää osakemarkkinoiden näkymiä lupaavina, osakkeiden suhdetta rahastossa lisätään, ja vastaavasti vähennetään osakemarkkinoiden näkymien huonontuessa.

Yhdistelmärahastojen suositelluksi sijoitusajaksi Evli suosittelee vähintään 4:ää vuotta.

Jos haluat tätäkin strategiaa alhaisempaa riskiä, Evliltä löytyy myös korkorahastoja, mutta näiden rahastojen tuotto-odotus on samalla alhaisempi.

Korkorahastot sijoittavat hallinoimansa varallisuuden korkopapereihin, esimerkiksi valtioiden, pankkien ja yritysten liikkeeseen laskemiin lyhyt- tai pitkäaikaisiin korkotuotteisiin.

Koska riskit (ja tuoton odotukset) näiden korkopapereiden välillä poikkeavat erittäin voimakkaasti, mihin korkopapereihin kukin rahasto voi sijoittaa on aina eritelty rahaston säännöissä.

Alhaisimman riskin sisältävät rahastot ovat yleensä alle vuoden juoksuajan, lyhyen koron korkorahastoja, joiden yksinkertaisena tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan perinteistä pankkitalletusta parempaa tuottoa.

Toisessa ääripäässä korkorahastojen yrityslainapapereista löytyy paljokin riskiä, mutta vastaavasti niiden tuotto-odotukset voivat olla huomattavastikin suuremmat.

Näistä riskitasojen eroista johtuen Evli suosittelee minisijoitusajoiksi korkorahastoilleen 1 kk aina yli 4 vuoteen saakka, riippuen rahastosta.


Evli rahastot lista

Evli Maailma
Evli Suomi Select
Evli New Republics
Evli Ilmasto
Evli Eurooppa
Evli Kehittyvät Markkinat
Evli Japani
Evli Pohjoismaat
Evli Pohjois-Amerikka
Evli Venäjä
Evli Suomi Pienyhtiöt
Evli Ruotsi Osakeindeksi
Evli Ruotsi Select
Evli Ruotsi Pienyhtiöt
Evli Suomi Mix
Evli Taktinen Allokaatio
Evli Varainhoito 75
Evli Varainhoito 40
Evli Likvidi
Evli Lyhyt Yrityslaina
Evli Valtionobligaatio
Evli Rupla Korko
Evli Taktinen Alfa-Korko
Evli Investment Grade Yrityslaina
Evli Yrityslaina
Evli High Yield Yrityslaina