Finanssiala ry osana Suomen rahoitusmarkkinoita

Katsaus kysymyksiin liittyen mikä on Finanssiala ry on, mitä se tekee, keitä organisaation jäsenet ovat, ja mitkä ovat sen tavoitteet.

Yhdistys on keskeinen vaikuttaja Suomen rahoitusmarkkinoilla, edustaen maan alueella toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan rakentamaan toimintaympäristöä, jossa sen jäsenet ja finanssiala voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia sekä pitää Suomen pyörät pyörimässä.

Finanssialan jäsenet tarjoavat suomalaisille pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluja.

Finanssiala ry logo.

Vakuutusyhtiöt hoitavat lisäksi lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia kuten työeläke- ja tapaturmavakuutuksia.

Osana yhdistyksen toiminnan taustoja on se fakta, että Suomen finanssimarkkinat ovat kansainvälistyneet ja samalla on tapahtunut toimialaliukumaa, jossa Suomessa toimivat pankit ja vakuutusyhtiöt ovat lähentyneet toisiaan.

Finanssialan keskeisiä toimijoita ovat suuret finanssikonsernit, ytimenään talletuspankki, jotka tarjoavat laajasti sekä sijoitus-, rahoitus- että vakuutuspalveluja.

Toimialana finanssiala on merkitykseltään keskeinen niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin kansantaloudellekin.

Kun pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelut toimivat tehokkaasti, tämä vaikuttaa yritysten ja suomalaisten kuluttajien toimintaedellytysten ohella myös Suomen yleisempään kilpailukykyyn maailman markkinoilla.

Finanssiala ry vaikutuskeinot Euroopassa ja Suomessa

Finanssiala ry on yhdistys, joka kokoaa yhteen kotimaisia näkemyksiä finanssialasta ja ajaa jäsentensä etuja niin Suomessa kuin laajemmalti Euroopassa.

Jäseninä yhdistyksellä on iso osa Suomessa toimivista

 • pankeista,
 • henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöistä,
 • rahasto- ja rahoitusyhtiöistä, ja
 • arvopaperivälittäjistä.

Koska jäsenistö kattaa laajasti koko maan toimijat, tämä yhtenäisyys tekee yhdistyksestä Euroopan puitteissa ainutlaatuisen finanssialan edunvalvojajärjestön, sillä yleensä eri tyyppiset finanssialan yhtiöt ovat järjestäytyneet omien etujärjestöjensä alle.

Perustehtävänään yhdistys pyrkii vaikuttamaan finanssialaa koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon, tavoitteenaan saada rakennettua sellaista Suomea ja Eurooppaa, jossa sen jäsenet voivat liiketoiminnallaan lisätä yleistä hyvinvointia.

Osana vaikuttamista yhdistys antaa asiantuntijaneuvoja päättäjille siitä, miten erilaiset säädöksiet vaikuttavat finanssialaan ja sitä kautta yleisimminkin yhteiskuntaan ja suomalaisiin.

Asiantuntemuksen tuomisen lainvalmisteluun ohella yhdistys osallistuu finanssialaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimii työmarkkinaosapuolena, edustaen finanssialan työnantajia.

Voit tutustua yhdistyksen ajamiin tavoitteisiin ja sen päivän polttavia asioita sekä pitkän aikavälin linjauksia koskeviin yksityiskohtiin organisaation verkkosivujen “Linjaukset“-osiossa.

Suuri osa suomalaista finanssialaa koskevasta päätöksenteosta tehdään EU-tasolla, jota käsittelevät edunvalvontakannat on selitetty verkkosivujen “EU-asiat“-osiossa.

Suomen finanssiala ja Euroopan Unioni.

Yhdistys on mukana osana toimintaansa alan eurooppalaisessa edunvalvonnassa kattojärjestöjen EBF (European Banking Federation), Insurance Europe, sekä EFAMA (European Fund and Asset Management Association) kautta.

Lisäksi yhdistys toimii jäsenenä pohjoismaisessa arvopaperiyhdistyksessä (Nordic Securities Association).

Suomalaiset sijoitusrahastot osana finanssialaa

Yhdistyksen jäsenyrityksistä sijoitusrahastot luovat sijoittajille keinon sijoittaa markkinoille hajautetusti erilaisiin kohteisiin ilman, että heidän tarvitsee itse tehdä yksittäisiä sijoituspäätöksiä tai aktiivisesti seurata markkinoiden kehitystä.

Rahastosijoittamisessa annat varat rahastoyhtiön hoitoon ostamalla rahaston tarjoamia rahasto-osuuksia. Rahastoyhtiö sijoittaa nämä varat edelleen – kunkin rahaston omien sääntöjen mukaisesti – eri sijoituskohteisiin, joita voivat olla vaikkapa osakkeet, joukkovelkakirjat, metsä, asunnot, tai näiden yhdistelmät.

Rahastosäästämisen suosio on ollut Suomessa huimassa nousussa viime vuosien aikana, ja nykyään tarjolla on kaikkiaan yli 450 kotimaista rahastoa ja saman verran ulkomaisia rahastoja.

Rahastosijoituksia on puolestaan noin miljoonalla suomalaisella ja kotimaisissa rahastoissa oli varoja esimerkiksi vuoden 2018 lopussa noin 110 miljardin euron edestä.

Sijoitusrahastojen toimintaa säännellään sekä EU- että kotimaisella lainsäädännöllä.

Tavallisia sijoitusrahastoja sääntelevät etenkin Euroopan Unionin UCITS-direktiivi sekä kotimainen sijoitusrahastolaki.

Tämän ohella vaihtoehtorahastoja säännellään EU:n AIFM-direktiivilllä, sekä Suomen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa.

Lainsäädännön lisäksi rahastojen sijoitustoimintaa määrittelevät kunkin rahaston omat säännöt, joissa luodaan perusteet muun muassa

 • rahaston sijoituspolitiikalle,
 • sallituille sijoituskohteilla, ja
 • rahastosta perittäville kuluille.

Saat lisätietoja Finanssiala ry jäsenyritysten rahastoista kunkin rahaston rahastoesitteestä, avaintietoesitteestä, ja rahaston vuosikertomuksesta.

Finanssiala ry jäsenpankkien merkittävyys finanssialalle ja kansantaloudelle

Yhdistyksen jäsenpankit toimivat osana finanssialaa myöntämällä luottoja ja vastaanottamalla talletuksia sekä huolehtimalla asiakkaidensa sijoituksista ja varallisuuden hoitamisesta.

Ydintehtäviin pankkitoiminnassa lukeutuu maksujenvälitys, jonka tehokkuus on välttämätön edellytys markkinatalouden modernille toiminnalle.

Suomessa on kaikkiaan yli 200 pankkia, joiden joukkoon kuuluu kotimaisia talletuspankkeja, ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeitä, ja tytäryhtiöitä sekä investointipankkeja.

Pankkien toimintaa sääntelee etenkin laki luottolaitostoiminnasta. Toisaalta kotimainen Finanssivalvonta ja EU:n alainen Euroopan Keskuspankki valvovat omalla tahollaan, että Suomessa toimivat pankit käyttäytyvät alueen lakien ja määräysten mukaisesti ja että pankkien vakavaraisuus on vaaditulla tasolla.

Kaikki Suomessa talletuksia vastaanottavat pankit kuuluvat Talletussuojarahastoon, jossa kunkin tallettajan varat on suojattu yhdessä pankissa aina 100 000 euroon asti.

Muutostrendeinä pankki-alalla on viime vuosina onllut suurten finanssikonsernien muodostuminen ja ulkomaalaisomistuksen lisääntyminen.

Talletuspankin ohella finanssikonserniin voi kuulua muita finanssialalla toimivia yhtiöitä, tyypillisinä esimerkkeinä rahastoyhtiö, rahoitusyhtiö, henkivakuutusyhtiö ja vahinkovakuutusyhtiö.

Arvopaperimarkkinat ja yritystoiminta Suomessa

Osana finanssialaa arvopaperimarkkinat edustavat järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla.

Arvopaperimarkkinat toimisivat tehokkaasti etenkin sen puitteissa tomivien arvopaperinvälittäjien (pankit ja sijoituspalveluyritykset) ansiosta.

Lisäksi arvopaperimarkkinoilla toimii useita palveluiden tarjoajia, kuten pörssit ja muut markkinapaikat, keskusvastapuolet, ja arvopaperikeskukset.

Tärkeimmät arvopaperimarkkinat Suomessa ovat rahamarkkinat, johdannaismarkkinat, sekä ja pääomamarkkinat.

Näiden markkinoiden toiminta on säännelty sekä Euroopan Unionin tasolla että suomalaisessa lainsäädännössä.

Keskeisiä Suomen arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja ovat

 • arvopaperimarkkinalaki,
 • sijoituspalvelulaki,
 • laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä,
 • arvopaperitililaki sekä
 • laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta.

Kukin näistä laeista on perustuu suurelta osin EU-tasolla annettuihin direktiiveihin.


Arvopaperimarkkinoiden asianmukaisen toiminnan valvojat ovat kotimainen Finanssivalvonta sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA.