Markkinoiden välinen tekninen analyysi treidaamisessa

Yksi edistyneistä strategioista teknisen analyysin käytössä sijoittamiseen ja treidaamiseen on toteuttaa sitä eri markkinoiden välisten korrelaatioiden sekä trendien hahmottamiseen.

Tyypillisesti, kun sijoittaja tai treidaaja käyttää teknistä analyysiä, hän keskittyy erilaisten indikaattoreiden analyysiin tai kaavioiden tulkintaan yhden markkinan tai yhden arvopaperin suhteen.

Kun treidaajat toimivat aktiivisesti finanssi-markkinoilla pidempään, eteen tulee usein tilanteita, joissa eri markkinat (osakemarkkinat, valuuttamarkkinat, hyödykemarkkinat, korkomarkkinat) vaikuttavat toisiinsa erittäin voimakkaasti, myös kansainvälisesti.

Harva kuitenkaan ottaa mukaan sijoitusstrategioihinsa tätä markkinoiden välistä, ajoittain erittäin voimakastakin, vaikutusta.

Koska sen käyttö on harvinaista ja sen hyödyntäminen saattaa tuoda esiin huomattaviakin poikkeuksellisia voitontekomahdollisuuksia, joita vain harvat etsivät, tämä markkinoiden välinen analyysi on suosittu lähestymistapa muun muassa hedge-rahastoissa ympäri maailmaa.

On olemassa kuitenkin muutamia tunnettuja markkinoiden välisiä korrelaatioita, joita kannattaa välttää, mikäli etsit poikkeuksellisia voitontekomahdollisuuksia markkinoiden välisellä teknisellä analyysillä.

Esimerkiksi hyödymarkkinoilla treidatut kultafutuurit heijastavat usein korkomarkkinoilta johdettuja inflaatio-odotuksia ja valuuttamarkkinoiden voimakkaat muutokset heijastuvat usein nopeastikin vientivetoisten firmojen osakekursseissa.

Perusideoina markkinoiden välisessä teknisessä analyysissä ovat, että eri finanssimarkkinat vaikuttavat toisiinsa ja että näiden markkinoiden välisten vaikutusten tutkiminen antaa arvokasta taustainformaatiota sijoitus- ja treidaamispäätöksiin.

Tämä markkinoiden välinen analyysi on arvokasta myös, jos käytät fundamentaalista analyysiä sijoituspäätöksiisi. Hyvänä esimerkkinä on vuoden 2008 Yhdysvaltain osakemarkkinoiden voimakas laskutrendi, joka vaikutti kaikkiin finanssimarkkinoihin globaalisti.

Keskeistä markkinoiden välisissä teknisessä analyysissä on käyttää sitä toissijaisena taustainformaationa, ensisijaisen analyysin ollessa edelleen varsinaiseen treidauskohteeseen.

Esimerkiksi lentoyhtiöitä treidaavat sijoittajat tutkivat teknisellä analyysillä, toissijaisena taustainformaationa, öljyn hinnan trendejä, sillä öljyn hinta on keskeinen tekijä useimpien lentoyhtiöiden kannattavuudessa.

Teknisen analyysin hyödyntäminen näihin markkinoiden välisiin analyyseihin on yksi parhaista lähestymistavoista, sillä sen käyttö ei vaadi asiantuntemusta miltään alalta, vaan se käyttää hyödykseen historiallista markkinadataa (etupäässä hintahistoriaa, volyymidataa).

Markkinoiden väliset vaikutukset voivat olla korrelaatioltaan negatiivisia tai positiivisia. Näiden korrelaatioiden havainnointi ja strategioihin mukaanotto voi olla osa myös sijoitussalkun hajauttamisen strategiaa teknisen analyysin avulla.

Yksi keskeinen kysymys markkinoiden välisessä analyysissä on se, mitä markkinoita tulisi tutkia suhteessa toisiinsa. Hedge-rahastoissa yleisesti käytetty lähestymistapa on tutkia tilastotieteen avulla ensin laajalla mittakaavalla erilaisia markkinoiden välisiä korrelaatioita, ja hyödyntää strategioissa vain niitä vuorovaikutuksia, joissa tämä korrelaatio on merkittävintä.

Esimerkiksi osakemarkkinoiden yksittäisten alaindeksien suuntaan voivat vaikuttaa sekä korko-, valuutta-, että hyödykemarkkinoiden (ja niiden yksittäisten kaupankäyntikohteiden) muutokset, ja näitä oheismarkkinoita analysoimalla saattaa saada merkittävääkin ennakoivaa informaatiota sijoitusstrategioiden toteutuksen suhteen.

Korrelaatioiden analysointi on myös keskeinen osa riskinhallintaa, sillä salkun hajautushyödyt (riskinäkökulmasta) eivät toteudu, mikäli sijoitussalkun osatekijöiden hintamuutoksilla on merkittävä positiivinen korrelaatio toisiinsa nähden.

Yksi käytetyimpiä markkinoiden välisen analyysin ideoita on löytää oheismarkkinoilta trendejä, jotka tulevat vaikuttamaan varsinaisen kaupankäyntikohteen hinnan trendiin joko negatiivisesti tai positiivisesti.

Jos trendi oheismarkkinalla on kääntymässä, se saattaa olla johtava indikaattori myös varsinaisen kaupankäyntikohteen hinnan trendin muutokselle.

Voit käyttää markkinoiden välisessä teknisessä analyysissä kaikkia käytettävissä olevia teknisen analyysin työkaluja.

Osa treidaajista luo markkinoiden välisistä vaikutuksista uusia indikaattoreita (esimerkiksi jakamalla osakemarkkina-indeksin kultafutuurin hinnalla), ja tutkien vain tätä uutta indikaattoria teknisellä analyysillä, jolloin esiin tulee näiden kahden tarkastelukohteen välisiä trendejä ja trendin muutoskohtia.