Mikä on ASP tili?

Katsaus ydinkysymykseen ASP-säästämisen suhteen, mikä on ASP tili?

Perusteiltaan ASP on eduskunnan alunperin vuonna 1980 säätämään asuntosäästöpalkkiolakiin perustuva järjestelmä.

Järjestelmä, joka toimii Valtiovarainministeriön alaisen keskusviraston, Valtiokonttorin, ohjauksessa, avulla valtion on tarkoitus tukea nuoria ensimmäisen oman asuntonsa hankinnassa.

Pääset mukaan ASP-säästäjäksi avaamalla ASP-tilin pankissa tai luottolaitoksessa, joka tarjoaa ASP-järjestelmän mukaisia palveluja.

ASP-tilin pankissa avaamisen ehtoina ovat, että olet iältäsi 15–39-vuotias etkä ole aiemmin omistanut asuntoa.

Tavoitteena ohjelmassa on säästää talteen vähintään 10 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta, jonka oheen pankki voi myöntää sinulle ASP-lainan loppuosalle.

ASP-tilin ja ASP-lainan etuihin lukeutuvat veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi, sekä maksuton valtiontakaus.

ASP-säästämisen aloittaminen

Ennen ASP-säästämisen aloittamista sinun tulee tehdä ASP-sopimus pankin kanssa, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti ASP-säästötilin ominaisuuksista ja tallettamisehdoista.

ASP-sopimuksessa sovitaan samalla pankin talletuksille maksamasta 1 prosentin verovapaasta vuotuisesta korosta sekä 2–4 % lisäkorosta.

Sopimuksessa voi olla mukana aviopuolisosi, joka on jo täyttänyt 40 vuotta. Jos olet alaikäinen, ASP-sopimus pankin kanssa on tehtävä yhdessä huoltajasi kanssa.

ASP-tilin avaaminen ei ole sallittua, mikäli olet aikaisemmin omistanut 50 prosenttia tai enemmän asunnosta.

Tilin avaamine on kuitenkin mahdollista, jos olet saanut määräosan asunnosta (alle 100 prosenttia) vastikkeetta eli esimerkiksi lahjana tai perintönä. ASP-etuihin ei myöskään vaikuta asunto, jonka olet saanut ASP-tilin avaamisen jälkeen.

Mikäli haluat siirtää ASP-tilisi säästöaikana pankista toiseen, voit tehdä niin. ASP-tilin siirron tulee olla valmis uudessa pankissa ensiasunnon kaupantekohetkellä ja lainan antava pankki maksaa talletuksillesi ASP-lisäkoron.

Asuntosäästöpalkkiotilille säästäminen

Tavoitteena ASP-tilille tallettamisessa on säästää omasäästöosuus ensiasunnon hankintahinnasta, vähintään 10 prosenttia. Jos ostat asunnon yhdessä jonkun toisen kanssa, sinun tulee säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 % asunnosta) ostohinnasta.

Ensiasuntona oleavan omakotitalon rakentamisen suhteen sinun pitää säästää 10 prosenttia siihen tehdystä kustannusarviosta.

Avatulle ASP-tilille on tehtävä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä ja yhden kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana talletuksen on oltava vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Sinun ei tarvitse tehdä talletuksia peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan halutessasi voit pitää säästämisestä taukoa. Voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

ASP-tilipankkisi maksaa säästöillesi yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa. Sen päälle saat vielä 2–4 prosentin lisäkoron, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon. Lisäkoron maksaa se pankki, mistä otat ASP-lainan, ja voi olla eri pankki, kuin missä ASP-tilisi alunperin oli.

Pankki maksaa lisäkorko säästöille tallettamisen aloittamisvuodelta ja sen jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

10 prosentin omasäästöosuus lasketaan siten, että siinä otetaan huomioon talletusten ohella niille maksettu korko ja lisäkorko. Lisäksi säästöosuuteen voidaan sisällyttää muita omilla tileillä olevia varoja.

Kun tilille on säästynyt yli 10 prosenttia himoitsemasi ensiasunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa ylimenevän osuuden käytöstä.

Mikäli kaikki talletuksesi käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan pankin toimesta verovapaata lisäkorkoa.

ASP-sopimuksessa voi kuitenkin olla sovittuna, että lisäkorko maksetaan jollekin muulle määrälle (esimerkiksi 10 % osuudelle ensiasunnon hankintahinnasta).

Asuntosäästöpalkkio-talletustilin korko on kokonaan verovapaata tuloa myös siinä tapauksessa, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

ASP-sopimus purkautuu, jos nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.

Mikä on ASP-tili? – ASP-tilin muutokset säästöaikana

Voit tehdä muutoksia ASP-tiliisi säästöaikana.

ASP-sopimukseen voidaan esimerkiksi liittää aviopuoliso tai muu yhteistallettaja sen jälkeen, kun olet avannut tilin.

Edellytyksenä yllämainitulle on se, että ASP-tiliin liitettävä henkilö täyttää ASP-tallettajalle asetetut ehdot.

Aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisikin täyttänyt jo 40 vuotta. Muiden ASP-yhteistallettajien on kuitenkin täytettävä ikärajaehdot.

Liittymisen jälkeen yhteiselle tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (150–3 000 euroa) yhden vuosineljänneksen aikana ennen kaupantekoa.

Kaksi erillistä ASP-tiliä

Voit hankkia yhteisen asunnon yhdessä toisen ASP-säästäjän kanssa, kun teillä molemmilla on omat ASP-tilinne.

Tässä tapauksessa ASP-säästäjillä voi olla ensiasunnon ostohetkellä joko erilliset lainat tai yksi yhteinen laina.

Mikäli laina on yhteinen, kummallakin ASP-tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voitaisiin myöntää yhteisenä.

Tämän ohella kummallakin tallettajalla on oltava säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kahden erillisen ASP-tilin varoilla ostetun yhteisen asunnon suhteen tilien säästöistä huomioidaan yhteensä maksimissaan 3 000 euroa per vuosineljännes.

Ainoastaan hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa. Molempien tilien kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen.

Jos talletuksia on tehty tilille vuosineljännestä kohden enemmän kuin 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat “muita omia varoja” omasäästöosuuden laskennassa.

ASP-tilin jakaminen erotilanteessa

Erotilanteessa yhteisen ASP-säästötilin voi jakaa säästäjien kesken puoliksi siten, että molemmat jatkavat ASP-säästämistä kohti ensiasuntoa omilla tileilläään.

Molemmat tallettajat voivat sopia pankin kanssa itsenäisesti uudet säästötavoitteensa. Tilin jakamisen yhteydessä neljännesvuositalletus voi jäädä alle 150 euron alarajan.

Avioparien kohdalla kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman sopimuksensa perusteella vasta lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen.

Jos ASP-tiliin on aikanaan liitetty yli 39-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut tiliä avattaessa yli 39-vuotias, hän ei voi jatkaa itsenäisesti ASP-tallettamista.

Toinen puoliso voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista, jolloin tili jää kokonaisuudessaan toiselle puolisolle.

ASP-tilin lopettaminen

Voit lopettaa ASP-tilin ja sille säästämisen sekä käyttää talletetut varat johonkin muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostoon. Säästöille ei tällöin kuitenkaan makseta ASP-tilin mukaisia verovapaita korkoja.

Halutessasi voit avata ASP-tilin myöhemmin uudestaan, jos ikään liittyvät ehdot täyttyvät ja olet edelleen ensiasunnon ostaja.

Halutessasi avata tilin uudestaan, sinun tulee tehdä pankin kanssa uusi ASP-sopimus.

Alaikäisten ASP-säästäjien tilit

ASP-järjestelmässä säästämisen voi aloittaa alaikäisenä, 15-17-vuotiaana.

Jos et ole vielä täyttänyt 18 vuotta, voit tehdä ASP-sopimuksen yhdessä vanhempasi tai holhoojasi kanssa. Säästämisen ehtona tällöin on kuitenkin, että olet ansainnut tallettamasi säästöt omalla työlläsi.

Alaikäisten omalla työllä ansaittuihin varoihin luetaan esimerkiksi palkkatulo ansiotyöstä, viikko- ja kuukausirahat (jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille ja rahan tulee olla työtä vasten saatua, ei lahjaluonteista), sekä stipendi (joka on saatu esimerkiksi koulussa).

Omalle työllä ansaittuja varoja eivät puolestaan ole vaikkapa perhe-eläke, saatu perintö, lapsilisä, tai opintotuki.

Alle 18-vuotiaan ASP-tilille ei voi siirtää esimerkiksi vanhemmilta, isovanhemmilta tai muilta lahjaksi saatua rahaa.

Alaikäisen säästäjän on lisäksi toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista.

Voit tehdä tämän ilmoituksen pankille esimerkiksi Valtiokonttorin lomakkeella (“15–17-vuotiaiden ASP-sopimukseen liittyvien varojen alkuperän selvitys”) tai veroviraston antamalla ilmoituksella verotettavista tuloista.

Pankkisi voi halutessaan käyttää myös omaa lomakettaan tähän tarkoitukseen. Pankin tulee omalta osaltaan säilyttää nämä ilmoituslomakkeet mahdollista myöhempää tarkistusta varten.

Alaikäisenä tallettajana voit sopia pankkisi kanssa, aloitetaanko asunnon hankinnan yhteydessä maksettavan lisäkoron laskenta säästämisen aloittamisajankohdasta vai siitä päivästä, kun täytät 18 vuotta.

Mikäli lisäkoron maksuajaksi tulee se, kun täytät 18 vuotta, maksetaan 15–17-vuotiaana tekemillesi talletuksille vain normaali yhden prosentin korko.