Oma raha

Oma raha ja oman talouden suunnittelu on mahdollista hoitaa yksin esimerkiksi erilaisten tietokoneistettujen apuohjelmien avulla, tai erilaisten neuvojien, kuten sijoitusneuvojien avulla.

Teoriana henkilökohtainen varainhallinta on finanssiteorioiden soveltamista yksityistalouksiin ja perheiden varainhallintaan.

Tälläinen toiminta käsittelee asioita kuten miten perheet tai yksilöt saavat rahaa, budjetoivat menot/tulot, säästävät, ja jaksottavat menonsa yli ajan, ottaen huomioon erilaiset taloudelliset ja elämään liittyvät riskitekijät.

Erilaisia komponentteja yksilötaloudessa voivat olla mm. erilaiset pankkitilit, luottokortit ja kuluttaja luotot, sijoitukset, eläkejärjestelyt, sosiaaliturva, vakuutukset, sekä verotuksen suunnittelu.

Keskeinen tekijä yksittäistalouksissa on yleensä taloudellinen suunnittelu, joka on dynaaminen prosessi joka vaatii henkilökohtaisten talouksien valvontaa sekä jatkuvaa uudelleenarviointia.

Oma raha – Varainhallinnan suunnittelu

Yleensä tähän prosessiin liitetään ainakin viisi keskeistä vaihetta:

1) Arviointi: oman taloudellisen tilanteen arviointi, jossa kootaan yhteen tiedot sekä tuloista, menoista, varoista, ja veloista kokonaiskuvaa finanssitilanteesta varten, yleensä arvostettuina senhetkisiin markkinahintoihin esimerkiksi asunnon suhteen.

2) Tavoitteiden asetus: Kun taloudellisen tilan kunto on selvillä, on aika asettaa tavoitteita, jotka voivat olla tyyppiä “talon osto kolmen vuoden päästä” tai “velkojen maksu kymmenen vuoden kuluessa”, noin esimerkkeinä.

3) Taloussuunnitelman laatiminen: Kun taloudelliset tavoitteet on asetettu, on aika tehdä taloudellinen suunnitelma, joka mahdollistaa näihin tavoitteisiin pääsyn. Suunnitelman osana voivat olla kulujen karsiminen, tulojen kasvattaminen, tai vaikkapa sijoituskohteiden uudelleenarviointi.

4) Taloussuunnitelman toteutus: Kun taloudellinen suunnitelma on valmis, se on otettava välittömästi käyttöön. Tällaisten suunnitelmien onnistumisessa vaaditaan usein pitkäjänteisyyttä sekä kurinalaisuutta.

5) Tulosten monitorointi ja uudelleen arviointi: Kun suunnitelmaa aletaan toteuttamaan, on keskeistä mitata tuloksia ja verrata niitä suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Jos näiden kahden välillä on eroa, on yleensä syytä arvioida uudelleen suunnitelmaa, ja muuttaa sitä suuntaan, joka uuden tiedon valossa vie todennäköisimmin kohti asetettuja taloudellisia tavoitteita.

Useat taloudellisia suunnitelmia tekevät hankkivat myös ulkopuolista apua suunnitelmiensa tekemisen avuksi, esimerkiksi taloudellisilta neuvonantajilta, sijoitusneuvojilta, ja pankkien talousneuvojilta.


Myös lakimiesten käyttö saattaa olla joissakin tapauksissa avuksi tälläisten suunnitelmien teossa.