OTC sijoitus

OTC sijoitus (Over-The-Counter) on pörssien ulkopuolella tehtyä kaupankäyntiä, jossa diili tehdään kahden osapuolen välillä suoraan, ilman valvontaa / pörssiä.

Tällaisen kaupankäynnin kontrastina on pörssikaupankäynti, joka tapahtuu tiettyjen sovittujen toimintatapojen ja välikäsien kautta.

Pörssikaupankäynnin etuihin kuuluvat likviditeetin luominen, luottoriskin alentaminen suhteessa kaupan toiseen osapuoleen, transaktion läpinäkyvyys, sekä markkinahinnan tehokas muodostuminen.

Tätä vastoin OTC kaupankäynnissä rahoitusmarkkinoilla hinta ei välttämättä tuli julkiseen tietoon eikä muodosta siten välttämättä markkinahintaa sijoituskohteelle.

OTC treidausta, kuten on asianlaita myös pörssin suhteen, käydään hyödykkeillä, finanssi-arvopapereilla (kuten osakkeet), ja johdannaisilla.

Jos tuotteella käydään kauppaa pörssissä, se täytyy olla ennalta sovitun standardin mukainen, jolloin kauppaa käyvät osapuolet tietävät kaupankohteen laadun, määrän, ja identiteetin. Nämä tekijät ovat tarpeellisia kaupankäynnin luotettavuuden ja seurattavuuden kannalta.

OTC markkinoilta ei löydä näitä rajoitteita. Sen sijaan OTC kaupan osapuolet voivat sopia epätavallisista määristä, laadusta, tai muista tekijöistä sijoituskohteen suhteen.

Nämä OTC sijoitussopimukset ovat kahden osapuolen välisiä, joten kumpikin osapuoli ottaa vastuulleen luottoriskin vastapuolen maksukyvyn suhteen.

OTC kaupankäynti osakkeilla

Yhdysvalloissa Over-The-Counter kaupankäynti osakkeilla tapahtuu markkinatakaajan toimesta, käyttäen diilereiden välistä hinnansiteeraus järjestelmää, mukaanlukien palvelut “OTC Link” sekä “OTC Bulletin Board”.

Vaikka pörssiosakkeillakin voidaan käydä kauppaa OTC markkinoilla, näin tapahtuu vain harvoin.

Yhdysvaltain OTCBB järjestelmässä noteerattujen osakkeiden toiminta täytyy täyttää maan Securities and Exchange Commission (SEC) raportoinnin minimivaatimukset, mutta muilla OTC osakkeilla saattaa olla muita tiedon antamisen ohjeistuksia.

Osalla (kuten ns. “Pink Sheets”) OTC markkinoista ei ole Yhdysvalloissa minkäänlaisia vaatimuksia tiedonannosta sijoittajille.

OTC sopimukset

Over-the-Counter sopimus on luonteeltaan kahden osapuolen välinen (jossa voi olla kuitenkin yhteensaattavana osapuolena näiden kahden pankkiiri tai muu välittäjä), jossa he sopivat kaupasta tai sopivat kaupan selvityksestä tulevana ajankohtana.

Useimmiten kyseessä on investointipankin tekemä sopimus suoraan asiakkaidensa kanssa. Esimerkkeinä tällaisista sopimuksista ovat termiinit ja swap-johdannaiset. Investointipankit tekevät tällaisia sopimuksia useimmiten tietokoneen tai puhelimen välityksellä.

Johdannaisten suhteen näitä sopimuksia sääntelee usein International Swaps and Derivatives Association säännöstö.

OTC sijoitus – vastapuoliriski

OTC sijoitukset, varsinkin OTC johdannaisten suhteen, tuovat mukanaan huomattavia riskejä, etenkin vastapuoliriskin siitä, että tämä ei kykene suoriutumaan sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Tämä riski toteutuu esimerkiksi johdannaisissa kun vastapuoli ei kykene tekemään ajankohtaisia tai tulevia OTC sopimuksen mukaisia maksuja.

Vastapuoliriskin rajoittamiseen on olemassa kuitenkin useita erilaisia vaihtoehtoja. Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat luottoriskin hallinta hajauttamisen kautta, riskin netotus, vakuuksien hankkiminen, sekä position suojaus muita markkinoita käyttäen.

Näitä sijoituksia markkina-alueenaan käsittelevä International Swaps and Derivatives Association on ehdottanut 5 tapaa johdannaisten luottoriskin hallinnoimiseksi:

  1. välttämällä tälläistä riskiä tuovia OTC sopimuksia alunperinkin;
  2. tekemällä varauksia pääomarakenteeseen mahdollisen luottoriskin toteutumisen varalta;
  3. pienentämällä luottoriskiä mahdollisimman pieneksi positioiden nettouttamisen kautta;
  4. hankkimalla vakuutuksenkaltaisen tai taloudellisen vakuuden kaltaisen sopimuksen toiselta finanssitaholta mahdollisia tappioita paikkaamaan;
  5. hankkimalla oikeuden tiettyyn varallisuuserään joka toimii vakuutena vastapuolen omaisuudessa mahdollisen luottoriskin toteutumisen myötä

Modernien OTC markkinoiden merkitys pankkitoiminnalle

Pankkitoiminnassa ja finanssitalojen välillä käytävässä treidaamisessa varsinkin OTC johdannaiset ovat saavuttaneet merkittävän aseman varallisuus-kategorioissa korot, valuuttamarkkinat, osakkeet, sekä hyödykkeet.

OTC johdannaiset ovat nykyisellään merkittävä osa maailman finanssitaloutta, ja niiden koko on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Tätä laajentumista ovat ajaneet etenkin korkotuotteet, valuutta-instrumentit, sekä luottoriski swap johdannaiset.


Näiden OTC johdannaisten etuihin on lueteltu mm. alemmat kustannukset ja verot, sopimusten neuvottelemisen vapaus, sekä räätälöinti kutakin transaktiota varten itsenäisesti.