Rahastojen rahasto

Rahastojen rahasto on sijoitusrahasto, joka allokoi hallinnoimansa varallisuuden muihin sijoitusrahastoihin, sen sijaan että rahasto tekisi niin suoraan osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, tai muihin arvopapereihin.

Tällaista sijoittamista kutsutaan usein multi-manageri sijoittamiseksi.

Multi-manageri strategioita on kahta päätyyppiä, joissa toisessa rahat jälleensijoitetaan saman rahastoyhtiön useisiin rahastoihin, ja toisessa varallisuus voidaan sijoittaa edelleen minkä tahansa rahastoyhtiön vaihtoehtoihin.

Rahastoihin sijoittavia rahastoja on perusstrategioiltaan useita erilaisia, mukana perinteisiin sijoitusrahastoihin sijoittavia rahastoja, hedgerahasto rahastoja, sekä pääomasijoitusrahasto rahastot.

Yksi tärkeimpiä syitä sijoittaa tälläisiin muihin rahastoihin sijoittaviin rahastoihin on niiden tuoma voimakas diversifikaatio eli hajauttaminen, jolla portfolion ei-systemaattista riskiä (riskiä suhteessa yhteen tiettyyn arvopaperiin) voidaan vähentää dramaattisesti.

Akateemisen modernin portfoliteorian mukaan tälläinen hajautus vähentää sijoitustuottojen volatiliteettia, muttei vähennä keskimääräisiä tuottoja. Negatiivisena puolena tällaisen hajautuksen tekemisestä rahastoihin sijoittavien rahastojen avulla on niiden kahden kerroksen kulurakenne, jotka näkyvät alempina, kulukorjattuina tuottoina.

Usein rahastoihin sijoittavien rahastojen salkunhoitaja tekee varallisuuden sijoituspäätökset aktiivisen hallinnoinnin kautta, jossa hän yrittää löytää parhaiten tuottavat rahastot, perustuen mm. rahastonhoitajien menneeseen performanssiin ja muihin tekijöihin.

Tällaisten rahastojen kulurakenne on yleensä korkeampi kuin perinteisten sijoitusrahastojen, koska rahastoihin sijoittavan rahaston kuluihin kuuluvat sen oman hallinnointipalkkion (ja muiden maksujen) lisäksi kaikkien salkussa olevien rahastojen veloittamat maksut ja palkkiot.

Ongelmia tuo myös se, jos muihin rahastoihin sijoittava rahasto omistaa samoja arvopapereita usean omistamansa rahaston kautta, sillä tämä voi lisätä riskiä huomattavastikin, hajauttamisen sijasta.

Rahastojen rahasto – suosio

Rahastoihin sijoittavat rahastot ovat suosittuja varsinkin hedgerahastojen ja pääomasijoittamisen alueella.

Tämä johtuu siitä että rahastoihin sijoittavilla rahastoilla on usein hyvinkin pienet minimisijoitusvaatimukset verrattuna suoriin sijoituksiin hedgerahastoihin tai pääomasijoitusrahastoihin.

Lisäksi tällainen hajautusstrategia pienentää sijoitussalkun ei-systemaattista riskiä yhden yksittäisen hedgerahaston tai pääomasijoitusrahaston huonosta tuotosta.

Yksi suurimpia sijoittajaryhmiä rahastoihin sijoittaviin rahastoihin ovat eläkerahastot ja muut instituutiot, osana näiden instituutioiden varallisuuden osa-allokaatiota “vaihtoehtoisiin” sijoitustuotteisiin, jolla tarkoitetaan muita markkinoita kuin perinteiset osakkeet ja joukkovelkakirjat.

Rahastojen rahasto – varallisuuden allokaatio

Tavoitevuosirahastot

Yksi suosituista muihin rahastoihin sijoittavista rahastoista on tyypiltään ns. “tavoitevuosirahasto”, jossa varallisuuden allokaatiota muutetaan ajan myötä.

Jos esimerkiksi olet jäämässä eläkkeelle vuonna 2020, tällaiseen vuoteen tähtäävän tavoitevuosirahaston ideana saattaa olla muuttaa allokaatiota kohti vähäriskisimpisiä korkorahastoja kun tämä vuosiluku lähestyy.

Tämä strategia toteuttaa samaa ideaa, jota sijoitusneuvojat kehoittavat tekemään yksittäisten sijoittajien kohdalla muutoinkin.

Pääomasijoitusrahastot

Markkinadataa tuottavien tutkimuslaitosten (kuten Preqin) tietojen mukaan pääomarahastoihin sijoittavat rahastot ovat vastanneet noin sijoituksillaan noin 14 % pääomasijoitusmarkkinoiden pääomasta viime vuosina.

Maailmanlaajuisesti viisi suurinta tälläistä pääomarahastojen rahastoa ovat olleet AlpInvest Partners, AXA Private Equity, AIG Investments, Goldman Sachs Private Equity Group, sekä Adams Street Partners.

Hedgerahastot

Hedgerahastoihin sijoittavat rahastot ovat erittäin suosittu tapa ottaa osaa tälle sektorille sijoitusmaailmaa, johtuen yksittäisten hedgerahastojen sisältämästä korkeasta riskistä ja niistä eduista, jotka tehokas hajautus tuo hedge-strategioiden tuottojen suhteen.

Hedgetuotteissa painotetaan yleensä poikkeuksellisen paljon salkunhoitajan kyvykkyyttä, ja yksittäisen sijoittajan saattaisi olla vaikea saada näitä tietoja kustakin salkunhoitajasta itsenäisesti, kun taas rahastoihin sijoittavan rahaston salkunhoitajalla on normaalisti pitkä kokemus tällaisen analyysin tekemisestä.

Usein minimisijoitus hedgerahastoihin on hyvinkin korkea, ja ne houkuttelevatkin pääasiallisesti institutionaalisia sijoittajia. Hedgerahastoihin sijoittava rahasto tätä vastoin vaati hyvinkin pieniä minimisijoituksia, joka tuo hedgerahastot finanssituotteena myös piensijoittajan ulottuville.

Tällaisella strategialla on kuitenkin korkeat kustannukset, sillä hedgerahastoihin sijoittavat rahastot veloittavat usein tuotoista 1 % vuotuisen hallinnointipalkkion sekä 10 % tuottopalkkion. Rahaston salkussa olevat hedgerahastot ovat veloittaneet tätä ennen omat palkkionsa tuotoista, jotka ovat useimmiten 2 % hallinnointipalkkio ja 20 % tuottopalkkio.

Ensimmäisen hedgerahastoihin sijoittavan rahaston perusti Eurooppaan Rothschildin pankkiiriperhe vuonna 1969, nimen “Leveraged Capital Holdings” alla. Yhdysvalloissa nämä rahastot saivat alkunsa vuonna 1971, kun Richard Elden perusti Grosvenor Capital Management rahaston Chicagon kaupungissa.