Rahastojen vertailu

Rahastojen vertailu Morningstar palvelun avulla ja sen sisältämien tähtiluokitusten kautta.

Morningstar, jonka nettipalvelu on tarjolla nykyisin myös suomenkielellä, tarjoaa helpon tavan vertailla markkinoilla olevia rahastoja toisiinsa yksinkertaisen tähtiluokituksen avulla.

Tämä tähtiluokitusjärjestelmä käyttää suhteellista luokitusta, jossa kutakin rahastoa vertaillaan saman rahastokategorian muihin tuotteisiin, yli historiallisten periodien 1 vuodesta 10 vuoteen saakka.

Morningstarin järjestelmä panostaa varsinkin yhteen mittaluokkaan: riskillä korjattuihin tuottoihin.

Tämä riskikorjaus menee huomattavasti pidemmälle kuin vaikkapa usein käytetty Sharpen suhdeluku (ylisuuret tuotot jaettuna tuottojen keskihajonnalla), sillä se sisältää hyötyfunktion, joka heijastaa sitä, miten sijoittajat tasapainottavat tuottoja ja riskiä.

Lisäksi Morningstar korjaa tuottoja verojen suhteen, jos suurin osa tämän rahaston sijoittajista täyttää tämän tuottokorjauksen ehdot. Lopputuloksena tulevat riskikorjatut tuotot jaetaan edelleen viiteen kategoriaan (1 – 5 tähteä) perustuen Bellin kellokäyrään (eli normaalijakaumaan).

Morningstariin verrattuna muista rahastoja vertailevista palveluista, kuten Lipperistä, löytyy luokitteluperusteina useampia tekijöitä riskikorjattujen tuottojen ohella.

Morningstarin rahastojen vertailu metodologia

Morningstarin tähtiluokitusjärjestelmä sisältää useita sille ominaisia ominaisuuksia. Keskeisiin näistä ominaisuuksista kuuluvat:

  • Rahastot vertaillaan toisiinsa saman rahastokategorian sisällä
  • Kukin reittaus perustuu rahaston riskikorjattuun tuottoon

Morningstarin luokittelujärjestelmä perustuu 1 – 5 tähden järjestelmään, perustuen siihen, kuinka kukin rahasto on tuottanut (riskikorjattuna ja kulut mukaanotettuna) suhteessa markkinoilla oleviin samanlaisiin rahastoihin.

Kussakin Morningstarin kategoriassa parhaaksi luokitelluista rahastoista 10 % saa 5 tähteä, ja huonoimmat 10 % saa puolestaan 1 tähden. 4-tähden kategoria sisältää puolestaan 22,5% saman kategorian rahastoista, samaan tapaan kuin 2-tähden kategoriakin.

Keskimmäinen kategoria (3 tähteä) tulee jäljellejääville 35 % rahastoista saman rahastoluokan sisällä. Tässä suhteessa 1 – 5 tähden luokittelujärjestelmä reittaa kaikki tietyn rahastoluokan sijoituskohteet normaalijakauman mukaiseen järjestykseen.

Rahastoja arvioidaan kolmen aikaperiodin mukaan: 3, 5, ja 10 vuotta, ja nämä alaperiodit yhdistetään yleisluokituksen saamiseksi. Rahastot, joilla on vähemmän kuin 3 vuotta toimintaa takanaan, eivät saa tähtiluokitusta.

Kategoriat, joiden sisällä rahastot luokitellaan, perustuvat periaatteisiin kuten:


  • Rahastot jaetaan luokkiin niiden sijoitusportfolion sisältämien investointien pohjalta
  • Yleisesti ottaen yksi tuotto-benchmark tulisi olla toimiva perusta kaikkien kategorian rahastojen tuottojen arviointiin
  • Yleisesti ottaen rahastoja saman kategorian sisällä voidaan pitää hyvinä substituutteina toisilleen sijoitusportfolion rakentamisessa
  • Mukanaolo tietyssä rahastokategoriassa perustuu rahaston pitkän aikavälin / normaaliin sijoitustyyliin, kolmen referenssivuoden yli
  • Luokitelmat ovat pääosin objektiivisia, perustuen matemaattisiin riskikorjattuihin menneisiin tuottoihin

Morningstarin (www.morningstar.fi) tähtiluokitusta käytetään yleisimmin jatkotutkimusten pohjana, suodattaen esiin potentiaalisia sijoituskandidaatteja, mutta niitä ei tulisi pitää osto- tai myynti-signaaleina.