Rahastoyhtiö

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastoja hallinnoiva yritys, joka hankkii hallinnoimansa varallisuuden yksityisiltä tahoilta ja yrityksiltä, sijoittaen ne edelleen arvopapereihin, yksittäisten rahastojen kautta.

Yksikään näistä yhtiöistä, jotka voivat pitää sisällään yhden tai useampia sijoitusrahastoja, eivät omista sijoitusrahaston varallisuutta, vaan ne ovat vain hallinnoitavana, sijoitusrahastoon sijoittaneiden omaisuutena.

Tätä yksityiskohtaa painottaa myös se, että rahastoja hallinnoivan yhtiön on pidettävä sijoitusrahaston varallisuuden erillään yhtiön omasta omaisuudesta, joka tapahtuu rahastovarallisuuden säilyttämisellä säilytysyhteisössä.

Rahastoja hallinnoivan yhtiön toimintaan liittyvät hallinnoidun varallisuuden sijoittaminen (omaisuudenhoito), sijoitusneuvonta, sekä sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytys-ja hoitopalvelut.

Useimmat Suomessa toimivista rahastoja hallinnoivista yhtiöistä ovat joko pankin tai sijoituspalveluyrityksen tytäryhtiöitä, mutta kotimaisilta markkinoilta löytyy myös näistä riippumattomia toimijoita.

Rahastoyhtiö – toimilupa ja valvonta

Suomalaisille rahastoja hallinnoiville yhtiöille toimiluvan myöntää ja niitä valvoon Finanssivalvonta, Suomen sijoitusrahastolain (48/1999) mukaisesti.

Luvan myöntämisen perusteisiin kuuluvat etenkin luotettavan hallinnon järjestäminen, joka käydään läpi toimilupakäsittelyn aikana. Tarkastelun kohteena ovat mm. yhtiön keskeisten prosessien organisointi, rahastoyhtiön sisäinen ohjeistus, sekä toiminnan valvonta.

Luotettava hallinto edellyttää yhtiöltä toimiluvan saamiseksi mm. sen toimivaa sisäistä valvontaa keskeisten toimintojen suhteen, mukaanlukien arvonlaskennan, osuusrekisterin pidon, sekä salkunhoidon.

Lisäksi rahastoja hoitavalla yhtiöllä tulee olla Finanssivalvonnan edellyttämät riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, eikä sillä saa olla rahastoyhtiön valvontaa estäviä sidonnaisuuksia muihin yhtiöihin tai henkilöihin.

Kun lupa on myönnetty rahastoja hallinnoivaan toimintaan, yhtiön toimintaa valvoo jatkuvasti Finanssivalvonta. Kukin rahastoja hallinnoiva yhtiö ja yksittäinen sijoitusrahasto toimittaa tilinpäätöksensä Finanssivalvonnalle, ja sijoitusrahastojen raportointivelvollisuuksiin kuuluu raportointi myös tilivuoden läpi.

Finanssivalvonta tarkastaa myös rahastoja hallinnoivien yhtiöiden vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset, rahastoesitteet, sekä rahastoesitteiden muutokset, kuin myös yhtiön johdon henkilömuutokset ja arvonlaskentavirheet.

Myös sijoitusrahaston salkun koostumus ilmoitetaan Finanssivalvonnalle kuukausittain, jälkikäteen, ja myös sijoitusrajojen noudattamisen valvonta tapahtuu tätä kautta.

Sijoitusrahastojen säännöt vahvistaa Finanssivalvonta joka myös hyväksyy sijoitusrahastojen hallintoa koskevat muutokset.

Kaikki Suomen rahastoyhtiöt

Finanssivalvonnan julkisen tiedottamisen tehtäviin kuuluu kuukausittainen julkaisu, jossa se listaa kaikki kotimaisille markkinoille rekisteröidyt rahastoja hallinnoivat yhtiöt ja niiden hallinnoitujen varojen määrän sekä markkinaosuuden.

Vuoden 2013 tilastoissa Finanssivalvonnan lista sisältää 34 rahastoja hallinnoivaa yhtiötä, kolmen suurimman ollessa (markkinaosuuksiltaan): Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (30,98 %), OP-Rahastoyhtiö Oy (19,16 %), sekä Danske Invest Rahastoyhtiö Oy (13,78 %).


AJ Rahastoyhtiö Oy
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Alexandria Rahastoyhtiö Oy
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy
Aurejärvi Varainhoito Oy
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Dividend House Oy
eQ Rahastoyhtiö Oy
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Eufex Rahastohallinto Oy
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FIM Varainhoito Oy
Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Finnreit Rahastoyhtiö Oy
Fondita Rahastoyhtiö Oy
Fourton Oy
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy
Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy
JOM Rahastoyhtiö Oy
LähiTapiola Varainhoito Oy
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
OP-Rahastoyhtiö Oy
PYN Rahastoyhtiö Oy
Quorum Rahastoyhtiö Oy
SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
SP-Rahastoyhtiö Oy
Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
Titanium Rahastoyhtiö Oy
UB Rahastoyhtiö Oy
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy