Sijoittaminen rahastoihin

Sijoittaminen rahastoihin tuo etuja kuten helpon sijoitussalkun hajauttamisen, ammattimaisen salkunhoidon, sekä sijoittamisen helppouden.

Sijoitusrahasto tuo yhteen useiden sijoittajien varallisuuden isommaksi salkuksi, joka mahdollistaa sen, että varat saavat yleensä vain suursijoittajille tarjolla olevia etuja.

Eduista hajautus tulee, kun rahaston salkunhoitaja hajauttaa rahaston sisältämän varallisuuden useisiin erilaisiin sijoituksiin kustannustehokkaasti puolestasi, vähentäen siten tehokkaasti riskiä yhden yksittäisen osakkeen menestymisen suhteen.

Aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa tämä hajautus toteutetaan lisäksi sijoittamisen ammattilaisten tekeminä, syvällisten analyysien pohjalta, joka sijoitusrahastojen ulkopuolella on mahdollista vain varakkaille yksityishenkilöille private banking -palveluina.

Lisäksi tällainen sijoitus on erittäin likvidi, sillä voit muuttaa sijoituksesi käteiseksi tai lisätä sijoitustasi kaikkina pankkipäivinä.

Rahastosijoitukset – lyhyen koron rahastot

Lyhyen koron rahastot (joista käytetään myös nimitystä rahamarkkinarahastot) sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden korkealaatuisiin, lyhyen juoksuajan omaaviin korkopapereihin.

Näiden rahastojen tavoitteena on yleisellä tasolla voittaa pankkitileiltä saatavissa olevat tuotot, ja mahdollisesti jokin tietty rahaston vertailuindeksi, kuten esimerkiksi 3 kk euribor korkotaso.

Tällaiset rahastot sopivat sellaisille rahastosijoittajille, jotka haluavat kaikkein vähäriskisimpiä markkinoilla olevia sijoitusrahastoja portfolioonsa.

Näiden rahastojen rakenne on suunniteltu sellaisiksi, että ne luovat varmuuden pääomasi säilyvyydestä, mutta myös tuottavat sijoitusrahastossa suojaa inflaatiolta (olemassa olevan rahan arvon laskusta keskuspankkien luodessa uutta rahaa).

Rahamarkkinarahastot ovat myös erittäin likvidit, eli saat muunnettua ne käteiseksi kaikkina pankkipäivinä, usein myös pankkisi verkkopankkipalvelun kautta.

Pitkän koron rahastot

Pitkiin korkopapereihin sijoittavat rahastot allokoivat hallinnoimansa varallisuuden yritysten, kuntien, ja valtion pitkän juoksuajan (yli vuoden) juokkovelkakirjoihin.

Useissa näistä rahastoissa fokus on sijoituksen korkotuotoissa (kupongin kautta), ilman erityistä painotusta korkojen tulevan kehityksen ja sen kautta tulevan korkopaperin arvon nousun tai laskun ennakoimista.

Pitkien korkojen sijoitusrahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat tasaista korkotuottoa rahamarkkinoita suuremmilla tuotto-odotuksilla, mutta myös suuremmalla riskillä ja tuoton volatiliteetilla.

Tällaiset rahastot ovat suosittuja tuomaan hajautusta osakkeista koostuvaan portfolioon, sekä osana pitkän aikavälin säästämiseen tähtääviä sijoitussalkkuja.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot ovat nimensä mukaisesti yhdistelmä osakerahastoa ja korkorahastoa, sisältäen näitä molempia arvopaperiluokkia. Joissakin tapauksessa näistä rahastoista löytyy myös lyhyen koron rahamarkkinapapereita.

Tällaiset sijoitusrahastot soveltuvat etenkin sijoittajille, jotka hakevat korkorahastojen tasaista tuottoa yhdistettynä osakerahastojen korkeampaan pitkän aikavälin tuotto-potentiaaliin.

Riskin ja tuoton kannalta tarkasteltuna yhdistelmärahastot tarjoavat korkeampia tuotto-odotuksia kuin pitkän koron rahastot, ja alhaisempia riskejä kuin puhtaat osakerahastot.

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat hallinnoimansa asiakasvarallisuuden yksittäisiin pörssissä listattuihin osakkeisiin.

Näissä rahastoissa tuottoa sijoitukselle haetaan kahdella tapaa, joka osinkotuottoina tai pääoman ennakoidun kasvun kautta.

Osakesijoituksilla on historiallisesti ollut kaikkein suurin potentiaalinen tuotto pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, mutta historiallisesti tähän tuottoon ovat kuuluneet suuret tuoton vaihtelut lyhyellä aikavälillä.

Tästä suuresta lyhyen aikavälin odotetusta volatiliteetista johtuen osakerahastoille suositellaan yleensä useiden vuosien minimipitoaikoja.

Sijoittaminen rahastoihin – kansainväliset rahastot

Kansainväliset rahastot sijoittavat kansainvälisesti, Suomen ulkopuolella oleviin osakkeisiin. Näistä alakategoriana löytyy vielä kehittyvät markkinat rahastot, joissa tuottoa haetaan kehittyvien markkinoiden korkeariskisistä markkinoista näkemystä ottamalla.

Kv. rahastot ovat yksi hyvä tapa hajauttaa olemassaolevan, kotimaisia osakkeita sisältävän sijoitusportfolion riskiä, mutta vastineena salkkuun tulee tätä tasapainottavaa riskiä kv. sijoittamisesta.

Osakerahastojen tapaan kv. markkinoille sijoittavien rahastojen pitoajoiksi suositellaan useita vuosia, pitkän aikavälin säästö-ja sijoitustavoitteiden strategioiden osana.

Passiiviset indeksirahastot vs. aktiivisesti hallinnoidut rahastot

Yksi edullinen tapa päästä alkuun rahastosijoittamisessa on laittaa varallisuus passiivisesti hallinnoituihin indeksirahastoihin. Nämä indeksit on rakennettu seuraamaan tiettyä markkinaindeksiä, kuten vaikkapa Yhdysvaltalaista S&P 500 osakeindeksiä.

Indeksirahastot sisältävät kaikkia indeksin sisältämiä, tai edustavan otoksen indeksin sisältämiä arvopapereita, jonka kautta rahaston tuotto replikoi indeksin vastaavia tuottoja.

Tämän vastakohtana ovat ns. aktiivisesti hallinnoidut rahastot.

Aktiivisesti hallinnoidut rahastot yrittävät voittaa vertailuindeksinsä aktiivisen salkunhoidon avulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi osakkeiden valintaa salkunhoitajan tai rahastonhoitotiimin toimesta perustuen analyyseihin, markkinaennustuksiin, ja sijoituskokemukseen.