Sijoitus kulta

Katsaus syihin ottaa sijoitus kulta osaksi varallisuusportfoliota, aina hajautuseduista inflaatiolta suojautumiseen saakka.

Kultaa pidetään usein yhtenä pitkän aikavälin säästöohjelman ja sijoitusohjelman kulmakivistä. Jalometallit ovat olleet sijoitusluokkana vuosisatojen ajan, etenkin talouden laskukausina, etenkin yksi tavoista säilyttää rahan ostovoima.

Sama pätee nykyäänkin, sillä kullan ostovoiman tasaisuus pitkän aikavälin yli on yhä voimakas peruste sen hankintaan.

Modernissa taloudessa fyysinen kulta kuuluu siihen harvinaiseen sijoitusluokkaan, jossa ei ole olemassa vastapuoliriskiä eli luottoriskiä.

Samoin suhteessa muihin sijoitustuotteisiin, kullan hallussapidon tuotot korreloivat vähän muiden markkinoiden kanssa, joka tekee siitä houkuttelevan välineen sijoitusportfolion hajauttamista silmälläpitäen.

Sijoitusportfolion hajautus kullan avulla

Useimmat nykyisistä sijoitusportfolioista sisältävät vain perinteisiä finanssituotteita kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, ja rahamarkkinoiden korkopapereita.

Kullan lisääminen osaksi portfolion koostumusta voi tuoda merkittäviäkin hajautusetuja, toimien potentiaalisesti vastapainona etenkin aikoina jolloin osake-tai joukkovelkakirjamarkkinat tuottavat huonosti.

Tämä kullan tuottojen poikkeavuus muista varallisuusluokista johtuu monista seikoista, mukaanlukien sen, että kultasijoituksiin liittyvät riskit ovat hyvinkin erilaisia.

Siten sijoitusportfolio, joka sisältää kultaa, voit olla tuotoiltaan keskimäärin vakaampi ja vähemmän volatiliteetin alainen, kuin jos kultaa ei käytettäisi tähän tarkoitukseen.

Sijoitus kulta – inflaatiosuoja

Sijoitusmarkkinoiden syklit tulevat ja menevät, mutta pitkällä aikavälillä kulta on säilyttänyt hyvin ostovoimansa, eli se on toiminut hyvin suojana inflaation vaikutuksilta.

Tätä inflaatiosuojaa mitataan sillä määrällä tuotteita ja palveluita mitä tietyllä määrällä kultaa on pystynyt ostamaan yli vuosisatojen.

Tämän vastakohtana ovat monet valuutat, joiden ostovoima on yleisesti ottaen laskenut, keskuspankkien painaessa lisää tätä valuuttaa, laskien tätä kautta kierrossa jo olevan valuutan arvoa, eli tuottaen inflaatiota. Tämä lisärahan painaminen ja rahan arvon lasku näkyy nousevina tuotteiden ja palveluiden hintoina.

Koska kultaa ei voi tuottaa painamalla lisää ja se on harvinainen metalli, sen ostovoima / arvo suhteessa keskuspankkien painamiin paperirahoihin ja valuuttoihin pysyy suhteellisen vakiona vuosisatojen yli.

Valuuttasuoja

Kultaa käytetään myös suojana valuuttojen muutosten suhteen, etenkin suhteessa Yhdysvaltain dollarin, joka on maailman suurin kaupankäyntivaluutta, muutoksiin.

Kun valuutta, esimerkiksi Yhdysvaltain dollari, laskee arvoltaan (kuten inflaation tapauksessa), kulta nousee yleensä samassa suhteessa pitkällä aikavälillä.

Samoin jos valuutta vahvistuu ja tähän valuuttaan sijoittavat saavat hyvää korkotuottoa sijoitukselleen, kultasijoittajista osa kierrättää usein varallisuutensa takaisin valuuttaan, jolloin kullan hinta laskee.

Tämän takia kultaa on käytetty usein pitkän aikavälin suojautumiseen valuuttamuutoksilta. Tosin tehokkaampaa suojaa saa useimmiten käyttämällä valuuttafutuureja, -optioita, tai muita johdannaisia.

Riskinhallinta

Kulta on ollut historiallisesti omannut huomattavasti vähemmän volatiliteettia kuin monet muut hyödykkeet ja vaikkapa osakeindeksit.

Näiden varallisuuserien sijasta kullan hinta käyttäytyy useimmiten enemmänkin valuuttojen tavoin, reagoiden muutoksiin ja odotuksiin kansantalouksissa ja suurissa kv. trendeissä.

Tämä suhteellisen vähäinen historiallinen volatiliteetti voi auttaa laskemaan sijoitusportfoliosi kokonaisriskiä, ja toisaalta tuoda kasvua odotettuihin tuottoihin.

Kulta on ollut viime vuosina myös yksi varallisuuseristä, joilla sijoittajat ovat ottaneet suojaa harvinaisilta mutta merkityksellisiltä negatiivisilta tapahtumilta, joista käytetään kansainvälisesti nimeä “musta joutsen” riski (Nassim Talebin “Black Swan” kirjan teorian mukaisena).

Kysyntä ja tarjonta

Koska kulta ei tuota osinkoja, sen hintaan vaikuttaa etenkin tämän jalometallin kysyntä ja tarjonta, ja näiden kahden tekijän muutokset.

Voit lähestyä kultaan sijoittamista tälläisen yksinkertaisen analyysin pohjalta, tarkastelemalla kullan tuotannon määriä ja toisaalta vaikkapa kansantaloudessa olevan rahan ja luoton määrää.


Keskuspankkien julkistamat tilastotiedot ja kullan keskusjärjestöjen omat julkaisut toimivat tällaisen pitkän aikavälin sijoitusstrategian kulmakivinä, ja niihin on erittäin helppo päästä käsiksi.