SP korkorahastot

SP korkorahastot tuotteista löytyy ratkaisuja sekä lyhyisiin korkoihin sijoittamiseen kuin myös pitkän koron rahastoja.

Kaikkien Säästöpankkirahastojen takaa löytyy hallinnoijana Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on kotimaisten Säästöpankkien yhteisomistama rahastoyhtiö.

Rahastoyhtiö, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2003, pyrkii tarjoamaan Säästöpankin rahasto-asiakkaille sijoitusvaihtoehtoja pitkäaikaiseen säästämiseen. Firman palveluksessa työskentelee tätä tavoitetta varten 17 sijoitus-alan ammattilaista.

Kaikki Sp-Rahastoyhtiön sijoitusrahastot ovat kotimaahan rekisteröityjä ja niitä hallinnoidaan sijoitusrahastolain mukaisesti. Firmalla on toimintaansa rahastoyhtiöiltä vaaduttu Suomen valtiovarainministeriön toimilupa ja sen jatkuvaa toimintaa valvoo puolestaan Finanssivalvonta.

Säästöpankki Kassa

SP Kassa on luonteeltaan lyhyisiin korkoihin hallinnoimansa varallisuuden sijoittava rahasto.

Rahaston salkku muodostuu valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien (sekä muiden julkisyhteisöjen), kuin myös pankkien liikkeeseen laskemista EUR-määräisistä korkoinstrumentteista, joilla on jäljellä maksimissaan 2 vuoden juoksuaika (edellyttäen että seuraavaan korontarkistukseen on aikaa enintään 397 vrk).

Tavoitteena tällaisella lyhyen koron rahastolla on sijoitetun pääoman säilyttäminen sekä rahamarkkinatuottoa vastaavan tuoton hakeminen varojen hajautuksen kautta, sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

SP suosittelee Kassa sijoitusrahaston minimipitoajaksi vähintään 3 kk sijoitushorisonttia.

SP korkorahastot – Säästöpankki Lyhytkorko

“Lyhytkorko” on lyhyisiin korkoihin hallinnoiman varallisuutensa sijoittava rahasto.

Rahaston sijoituskohteita ovat (pääasiassa) EUR-määräiset pankki-, yritys-, EU-valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien, ja vastaavien julkisyhteisöjen liikkeellelaskemat (tai takaamat) korkopaperit (obligaatiot ja rahamarkkinainstrumentit).

Rahaston korkoriski voi olla sen sääntöjen puitteissa maksimissaan 1 vuosi. SP Rahastoyhtiö suosittelee minimisijoitusajaksi rahastolle puolestaan vähintään 3 kuukautta.

Säästöpankki Pitkäkorko

SP Pitkäkorko rahasto on pitkien korkopapereiden sijoitusrahasto. Sen hallinnoima varallisuus kohdennetaan etupäässä euroalueen valtioiden viitelainoihin.

Yleinen strategia pitää pitkien korkojen rahastoa on muun muassa sijoitussalkun hajauttamisen mielessä, tasaamaan kokonaisriskiä pois osakkeista.

Rahaston sääntöjen mukaan sen tavoitteena on maltillinen arvon positiivinen kehitys, antaen hyvän odotetun tuoton maltillisella riskitasolla, ilman osakemarkkinariskiä.

Korkoriskinä voi rahaston sääntöjen puitteissa olla maksimissaan 15 vuotta. Suositeltava sijoitusaika on SP:n mukaan vähintään 2 vuotta.

Säästöpankki Yrityslaina

Säästöpankin tarjoama “Yrityslaina” rahasto kuuluu pitkien korkojen rahaston alaluokkaan, ja sen hallinnoimat rahat sijoitetaan pääasiassa rahaston sääntöjen puitteissa EUR-määräisiin, yritysten liikkeellelaskemiin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin finanssi-instrumentteihin.

Yritysten lisäksi rahaston salkussa olevista korkopapereista voi löytyä myös julkisyhteisöjen ja muiden yhteisöjen liikkeelle laskemia korkotuotteita, mutta näillä kaikilla tulee yhteisenä tekijänä olla (kv. luottoluokituslaitoksen antama) luottoluokitus vähintään BBB- tasolla (S&P) tai vastaava.

Rahasto voi tehdä näitä sijoituksia joko suoraan, tai rahastojen rahastona, muiden sijoitusrahastojen kautta. Tavoitteena tällaisella strategialla on tuottaa pitkällä aikavälillä arvonnousua, sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla hajautettuna.

Jos haet korkosijoituksillesi valtionlainoja korkeampia keskipitkän aikavälin tuottoja, “Yrityslaina” rahasto saattaa soveltua osaksi sijoitusportfoliotasi.

SP suosittelee minimipitoajaksi rahastolle vähintään 3:n vuoden periodia.

Säästöpankki High Yield

SP High Yield on korkeariskinen erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoimat varat sijoitetaan SEB Global High Yield –sijoitusrahastoon. Toisin sanoen, se toimii ns. rahastojen rahastona.

SEB Global High Yield puolestaan sijoittaa tämän varallisuuden edelleen Euroopan ja Yhdysvaltojen yrityslainoihin, minimi luottoluokitukseltaan BBB ja B-, tai Baa ja B3 välillä oleviin arvopapereihin.

Rahastoon ei kuulu valuuttariskiä, sillä sen sijoitukset ovat suojattuja täysimääräisesti euroalueen ulkopuolisilta valuuttojen kurssimuutoksilta.

High Yield rahaston tavoitteena on tuottojen ja riskien suhteen korkea kuponkituotto sekä yritysten luokitusmuutos- ja konkurssiriskien toteutumisen välttäminen.

Tavoiteduraatio salkulle on 4,5 vuotta. Riskitaso on siten korkeampi kuin valtionlainoihin sijoittavilla rahastoilla tai korkean luottoluokituksen yrityslainarahastoilla.

Riskiä on kuitenkin rajoitettu siten, että High Yield rahasto ei sijoita alhaisimman luottoluokituksen (alle B- tai B3) yrityslainoihin (ns. roskalainat). Jäljelle jäävästä riskistä johtuen rahastolle on annettu SP:n toimesta pitkä suositeltu minimipitoaika, vähintään 4 vuotta.