Teknisen analyysin Bollinger Bands indikaattori

Bollinger Bands on teknisen analyysin työkalu ja indikaattori, jonka John Bollinger kehitti 1980-luvulla.

Treidausnauhojen konseptista johdettua indikaattoria, kuten myös samanlaisia %b- ja kaistanleveys (Bandwidth) -indikaattoreita, voidaan käyttää mittaamaan hintatason “korkeutta” tai “alhaisuutta” suhteessa aikaisempiin toteutuneisiin kauppoihin.

Teknisen analyysin Bollinger Bands indikaattori

Siten Bollinger Bands nauhat ovat volatiliteetin indikaattori, samaan tapaan kuin vaikkapa Keltner-kanava indikaattori.

Bollinger Bands koostuu osista:

  • N-periodin liikkuva keskiarvo (MA)
  • ylempi nauha K kertaa N-periodin keskihajonta liikkuvan keskiarvon yllä
    (MA + Ks)
  • alempi nauha K kertaa N-periodin keskihajonta liikkuvan keskiarvon alla (MA – Ks)

Tyypilliset treidaajien käyttämät arvot N ja K ovat 20 (N) sekä 2 (K).

Vakiovalinta keskiarvon laskemisen suhteen on yksinkertainen liikkuva keskiarvo, mutta myös muunlaisia keskiarvoja voidaan käyttää indikaattorin laskennassa.

Yleinen toinen vaihtoehto ovat eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot. Normaalisti samaa periodia käytetään sekä keskinauhan että keskihajonnan laskennassa.

Bollinger Bands työkalun käyttötarkoitus on tarjota suhteellinen määritelmä korkeasta ja alhaisesta hintatasosta.

Määritelmän mukaan hinnat ovat korkeita ylemmän nauhan luona ja alhaisia alemman nauhan luona.

Tämä määritelmä voi avustaa täsmällisessä treidauskuvioiden tunnistuksessa ja osana systemaattista treidausjärjestelmää.

Bollinger Bandsista johdetut teknisen analyysin indikaattorit

John Bollinger esitteli keväällä 2010 kolme uutta Bollinger Bandsiin perustuvaa indikaattoria.

Nämä indikaattorit ovat BBImpulse, joka mittaa hintamuutoksia nauhojen funktiona, Percent Bandwidth (%b), joka normalisoi nauhojen leveyden ajan yli, ja Bandwidth Delta, joka tuo esiin nauhojen leveyden muutokset.

%b on johdettu teknisen analyysin stokastiikan kaavasta, esittäen missä hintataso on suhteessa nauhoihin. %b on 1 ylemmällä nauhalla ja 0 alemmalla nauhalla.

Esittäen “upperBB” ylemmälle Bollinger Band nauhalle, “lowerBB” alemmalle Bollinger Band nauhalle, ja “last” viimeiselle hinnan arvolle:

  • %b = (last – lowerBB) / (upperBB – lowerBB)

Bandwidth on tapa kertoa, kuin leveät Bollinger Bands nauhat ovat normalisoituina.

Käyttäen yllä kuvattuja symboleja ja “middleBB” liikkuvalle keskiarvolle:

  • Bandwidth = (upperBB – lowerBB) / middleBB

Käyttäen perusarvoja, 20 periodin tarkastelujaksoa sekä plus/miinus kaksi keskihajontaa, Bandwidth on neljä kertaa 20-periodin variaatiokerroin.

%b-indikaattoria käytetään etenkin systemaattisten treidausjärjestelmien osana sekä hahmontunnistukseen pohjautuvissa systeemeissä.

Bandwidth-indikaattoria hyödynnetään mm. identifioimaan tilaisuuksia, jotka nousevat esiin suhteellisista volatiliteetin ääritiloista ja trendien tunnistuksesta.

Tulkinta osana treidausta

Bollinger Bandsin käyttötavat vaihtelevat suuresti treidaajien välillä.

Osa treidaajista esimerkiksi ostaa, kun hinta koskettaa alempaa Bollinger Bands nauhaa, myyden positionsa kun hintataso koskettaa nauhojen keskustassa olevaa liikkuvaa keskiarvoa.

Toiset treidaajat puolestaan ostavat kun hintataso murtautuu ulos ylemmästä Bollinger Bands nauhasta, myyden kun hintataso laskee alle alemman Bollinger Bandas nauhan.

Indikaattorin käyttö ei ole rajoittunut pelkästään osaketreidaajiin.

Optioiden treidaajat saattavat myydä optioita kun Bollinger Bands nauhat ovat historiallisesti suhteellisen kaukana toisistaan, tai ostaa optioita kun nauhat ovat historiallisesti suhteellisen lähellä toisiaan.

Molemissa tapauksissa optiotreidaajat ennustavat volatiliteetin palautuvan kohti historiallista hintavolatiliteetin keskiarvoaan.

Kun nauhat ovat lähellä toisiaan, tämä indikoi alhaisen volatiliteetin periodia. Toisaalta laajenevat nauhat indikoivat hinnan volatiliteetin kasvua.

Treidaajat käyttävät usein Bollinger Bands nauhoja osana muita indikaattoreita osana kaupankäynnin järjestelmäänsä.

Bollinger Bandsin kaltaiset oskillaattorit yhdistetään usein ei-oskillaattoreihin, kuten kuviontunnistukseen ja trendilinjoihin.

Jos nämä oheisindikaattorit vahvistavat Bollinger Bandsin suositukset, treidaajalla on suurempi varmistus nauhojen oikeasta ennustuksesta suhteessa markkinavolatiliteettiin.

Bollinger Bandsin hyödyllisyys teknisen analyysin indikaattorina

Bollinger Bandsin hyödyllisyydestä treidauksesta on tehty erilaisia tutkimuksia, sekalaisin tuloksin.

Vuonna 2007 julkistettu Lento et al. tutkimusryhmän tekemä tutkimus eri markkinoilla (mm. Dow Jones ja valuuttamarkkinat) vuosikymmenen periodilla vuodesta 1995 eteenpäin ei löytänyt indikaattorin käytöstä hyötyä yli perinteisen “osta ja pidä” strategian.

Tutkimus löysi kuitenkin ns. kontrarian Bollinger Bands strategian, jossa indikaattorin antamat suositukset käännetään nurinkurin, tuovan säännöllisiä positiivisia tuloksia.

Samantapainen tutkimustulos Bollinger Bands strategioiden suhteen on löydetty myös kiinalaisilta osakemarkkinoilta ja ADX osakemarkkinoilta.

Indikaattorin hyötyä on tutkittu vuonna 2008 lisäksi suhteessa tuottokäyrän ennustamiseen.

Finanssimarkkinoilla toimivat yhtiöt, kuten Forbes, suosittelevat Bollinger Bandsin indikaattorin käytön yhteyteen tiukkaa tappioiden pysäytystä stop-loss määritelmien kautta.