Teknisen analyysin MACD indikaattori

MACD, lyhennyksenä englanninkielisestä nimestä “Moving Average Convergence / Divergence”, on finanssimarkkinoiden treidauksessa käytetty teknisen analyysin indikaattori.

Indikaattori, jonka Gerald Appel loi 1970-luvun loppupuolella, on tarkoitettu paljastamaan muutoksia tutkittavan instrumentin hintatrendin vahvuudessa, suunnassa, vauhdissa, ja trendin kestossa.

Teknisen analyysin MACD indikaattori

MACD indikaattori on kolmen aikasarjan kokoelma, jotka lasketaan historiallisesta hintadatasta, useimmiten viimeisestä kaupankäyntihinnasta.

Nämä kolme aikasarjaa ovat MACD, keskiarvo-sarja, sekä poikkeavuus-sarja, joka on kahden aikaisemman aikasarjan erotus.

MACD sarja on erotus “nopeasta” (lyhyen periodin) eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta (EMA) ja “hitaasta” (lyhyemmän periodin) eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta hinta-aikasarjalle.

Keskiarvo-sarja (“signaali”-aikasarja) on puolestaan eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo MACD-aikasarjalle itselleen.

Siten MACD indikaattori riippuu kolmesta aikaparametristä, kolmen eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon vakiosta.

Näitä kolmea aikaparametriä merkitään usein notaatiolla “MACD(a,b,c), jossa MACD aikasarja on eksponentiaalisten liikkuvien keskiarvojen erotus aikaparametreillä a ja b, kun taas keskiarvo-aikasarja (“signaali”) on MACD indikaattorin eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo aikaparametrillä c.

Nämä parametrit ovat tyypillisesti vuorokausia, useimmiten arvoina 12, 26, ja 9 päivää, eli MACD(12,26,9).

Tämä käytäntö johtaa treidauksen vanhoilta ajoilta, periodilta, jolloin tekninen analyysi perustui lähinnä päiväpohjaisiin taulukoihin, modernien treidaustyökalujen näyttäessä hintamuutokset aina jokaiseen toteutuneeseen kauppaan saakka, reaaliaikaisesti.

Koska työviikko oli aikoinaan kuuden vuorokauden pituinen, perusasetukset (12, 26, 9) edustavat kahta viikkoa, yhtä kuukautta, sekä puoltatoista viikkoa.

Indikaattorissa sekä MACD että keskiarvo-aikasarja (“signaali”) näytetään yleisesti jatkuvana linjana kuviossa, jossa horisontaalinen akseli edustaa aikaa, kun taas poikkeavuus-aikasarja esitetään pylväsdiagrammina.

Poikkeavuus-pylväsdiagrammi lisättiin indikaattoriin vuonna 1986 Thomas Asprayn toimesta, keinoksi ennakoida MACD aikasarjojen ristiinmenoa, joka on yksi signaali allaolevan arvopaperin tärkeistä hintamuutoksista.

“Nopea” EMA heijastaa nopeammin kuin “hidas” EMA tutkittavan finanssi-instrumentin hintamuutoksia.

Vertailemalla EMA-arvoja eri periodeille, MACD indikaattori saattaa tuoda esiin muutoksia allaolevan instrumentin, esimerkiksi osakkeen, trendissä.

Koska indikaattori on tarkoitettu hintatrendien tutkimiseen, MACD on vähemmän hyödyllinen tilanteissa, jossa tutkittavalla osakkeella käydään kauppaa tiukalla hintajakaumalla tai epävakailla (ei-trendisillä) hinnanmuutoksilla.

MACD-indikaattorin käyttö osana treidaus-strategiaa

Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA) heijastavat viimeaikaisia muutoksia arvopaperin, esimerkiksi osakkeen hinnassa.

Vertailemalla eripituisia EMA-aikasarjoja MACD-indikaattori pyrkii tuomaan esiin muutoksia osakkeen hinnan trendissä.

MACD aikasarjojen erotuksen ja indikaattorin keskiarvon katsotaan paljastavan hienovaraisia muutoksia osakkeen trendin suunnassa ja voimakkuudessa.

Useimmat markkinoilla toimivat, teknistä analyysiä käyttävät treidaajat käyttävät MACD indikaattoria vain osana järjestelmäänsä, tukien sen esiin tuomia signaaleja muilla indikaattoreilla, kuten esimerkiksi RSI:llä.

Osa treidaajista laittaa erityistä painoarvoa tilanteille, joissa MACD aikasarja ylittää nolla-akselin tai signaalilinjan (indikaattorin keskiarvon).

Samaan tapaan painoarvoa laitetaan tilanteille, joissa MACD linjan ja osakehinnan edustama signaaliarvo poikkeavat toisistaan, etenkin, jos osakehinnan korkeammat huiput tai alemmat pohjat eivät vastaa indikaattorisarjan antamia signaaleja.

Signaalilinjan ylitys

Signaalilinjan ylitys tapahtuu, kun MACD indikaattori ja keskiarvo-linja (“signaali”) ylittävät toisensa, eli poikkeama (pylväsdiagrammi) muuttaa etumerkkiään.

Yksi treidaajien käyttämä tulkinta tilanteesta on ostaa, jos MACD linja ylittää ylöspäin keskiarvo (“signaali”) -linjan (“bullish” ylitys), ja myydä, jos MACD ylittää keskiarvo-linjan alaspäin (“bearish” ylitys).

Nämä tulkinnat otetaan tällöin indikaationa siitä, että tutkittavan osakkeen tai muun arvopaperin trendi on nopeutumassa ylityksen osoittamaan suuntaan.

Nolla-akselin ylitys

Nolla-akselin ylitys tapahtuu, kun MACD aikasarja muuttaa etumerkkiään, eli MACD linja ylittää aikasarjan horisontaalisen nolla-akselin.

Tämä tapahtuu, kun “nopean” ja “hitaan” EMA- hinta-aikasarjan välillä ei ole erotusta.

Muutosta tulkitaan usein siten, että muutos positiivisesta negatiiviseen MACD arvoon on “bearish” myynti-osoitus, ja muutos negatiivisesta positiiviseen on “bullish” osto-indikaatio.

Samaan tapaan tulkintana on, että nolla-akselin ylitys on viite trendin suunnan muutoksesta, mutta signaalilinjan ylitystä vähemmän osoitus trendin vauhdikkuudesta.

Ajoitus

MACD on hyödyllinen vain niissä olosuhteissa, joissa sitä käytetään.

Osake-analyytikko saattaa esimerkiksi käyttää MACD viikkopohjaiseen hintakaavioon, ennen päivätason tarkastelua, välttääkseen lyhyen ajan treidausta keskivälin trendejä vastaan.

Samaan tapaan MACD indikaattorilla voidaan seurata eri pituisia trendejä, muuttamalla indikaattorissa käytettäviä parametrejä.

Yksi kansainvälisesti suosittu parametrisetti tässä suhteessa on esimerkiksi (5, 35, 5)

Väärät signaalit

Kuten kaikki systemaattisen treidauksen algoritmit, myös MACD voi antaa vääriä signaaleja.

Väärä positiivinen signaali voi tapahtua esimerkiksi kun “bullish” linjanylitystä seuraa osakkeen äkillinen hinnanlasku.

Väärä negatiivinen signaali voi puolestaan tapahtua esimerkiksi tilanteissa, joissa MACD ei anna “bullish” linjanylitystä, mutta osakkeen hinta nousee silti jyrkästi ja nopeasti markkinoilla.

Yksi tapa varautua vääriin signaaleihin on käyttää suodatinta signaalilinjan ylityksiin.

Yksi tälläinen treidaajien käyttämä suodatintapa on esimerkiksi ostaa vain, jos MACD linja ylittää signaalilinjan, ja pysyy sen päällä kolmen kaupankäyntipäivän ajan.


Kuten muissakin suodatusstrategioissa, nämä lähestymistavat vähentävät väärien signaalien todennäköisyyttä, mutta myös lisäävät menetettyjen voittojen lukumäärää.