Treidauspäiväkirja ja sen käytön edut

Minkä tahansa finanssi-instrumentin treidaaminen on käytännössä loputon oppimisprosessi useilla huipuilla ja pohjilla varustettuna vuoristoratana.

Aktiivisessa kaupankäynnissä yksi tärkeimmistä tarjolla olevista hyödykkeistä on informaatio, jossa oman treidaushistorian tiedostaminen ja tunteminen on keskeinen osa oppimisprosessia, ottaen kuitenkin huomioon, että menneet kaupankäyntitulokset eivät välttämättä heijasta tulevia tuloksia samasta strategiasta.

Parhaisiin tapoihin, joilla treidaaja voi oppia menneistä menestyksistään ja epäonnistumisistaan, kuuluu treidauspäiväkirjan pitäminen.

Treidauspäiväkirja on ytimeltään kattava tallenne datasta, joka heijastaa treidaajan kaupankäyntiä markkinoilla tietyn aikaperiodin yli.

Tällainen tallenne voi auttaa treidaajaa sekä luomaan todistettavissa olevan ansioluettelon että identifioimaan kaupankäyntinsä vahvuuksia ja heikkouksia.

Tyypilliseen treidauspäiväkirjaan kuuluu joukko tärkeitä osatekijöitä, joista kukin antaa panoksensa kattavaan operaatioiden tarkasteluun.

Kun päiväkirjaa pidetään aikajärjestyksessä, sen sivuille tallentuu tärkeää tietoa periodeista ennen markkinoiden avautumista, suhteessa positioiden avaamiseen ja sulkemiseen, sekä markkinoiden sulkeutumisen jälkeiseen ajanjaksoon.

Pre-markkinoiden osa treidauspäiväkirjaa on arvio kunkin päivän kaupankäyntijaksosta ennen kuin markkinat avautuvat. Tämä osa analyysistä tulisi toteuttaa ajalla ennen päivän aktiivisen treidausajanjakson alkamista.

Odotukset markkinoiden käyttäytymisestä, potentiaaliset treidaustilaisuudet, teknisen analyysin tasojen ja rahanhallinta parametrien identifointi kaupankäyntisessiota varten tulisivat olla osana päiväkirjan pre-markkina-osiota.

Vaikka markkinat usein tekevät etukäteen mietityt strategiat turhiksi lyhyessäkin ajassa, on tärkeää mitata treidauslähestymistavan ennustavaa arvoa päivätasolla.

Kattava treidausloki on treidauspäiväkirjan ydinosio, joka tarjoaa yksityiskohtaisen selostuksen kaupankäyntisession aikana suoritetuista treideistä.

Kaupankäyntiä varten olemassa olevat treidausalustat suorittavat yleensä automaattisesti kaikkien treidien tallennuksen, aktiivisesti dokumentoiden kaiken kaupankäyntiin liittyvän tapahtumatietodatan. Tähän dataan kuuluvat position ottoaika, position ottohinta, position sulkuaika, position sulkuhinta, sekä toteutunut voitto tai tappio, kokonaisuutena yleensä laskutaulukkomuodossa.

Transaktiodatan ohella kattavan treidauslokin täytyy dokumentoida informaatiota liittyen kunkin position ottamiseen, vastauksina erilaisiin kysymyksiin, jotka kuvaavat treidin luonteenpiirteitä.

Esimerkkinä näistä kysymyksistä on mm. tapahtuiko treidi yhdenmukaisesti suunnittelemasi treidausstrategian kanssa? Vastaus tähän kysymykseen on keskeinen sen suhteen, onko strategiasi ja metodologiasi kestävällä pohjalla live-markkinapohjaisessa kaupankäynnissä.

Miten treidi eteni position avaamisen jälkeen? Vastaukset tähän kysymykseen saattavat tuoda näkökulmia treidausstrategiasi optimointiin.

Kuinka paljon hintaliukumaa (“slippage”) position avaamisen/sulkemisen yhteydessä toteutui? Data position avaamisen ja sulkemisen yhteydessä tallentuu automaattisesti, mutta sinun täytyy määritellä muistiinpanojasi varten erikseen myös toteutunut hintaliukuma. Mikäli hintaliukuman määrä on liian suurta, sinun kannattaa alkaa tarkastella tapojasi lähestyä treidausstrategiaasi.

Mikä oli treidin toteutuneen lopputuloksen henkinen vaikutus? Vastaus tähän kysymykseen identifioi mahdollisia heikkouksia treidauspsykologiassa eteenpäin mentäessä. Tälläinen lähestymistapa ja tunteidensa tiedostaminen vähentää sitä mahdollisuutta, että treidaaja reagoi markkinatapahtumiin tunteellisesti piittaamatta jo luomastaan strategiasta.

Kun erilaisiin kysymyksiin on vastattu päiväkirjassa, treidaajalla tulisi olla selkeä kuva siitä, mitä tarkalleen tapahtui kunkin kaupankäyntisession puitteissa toteutuneen treidin aikana.

Yksityiskohtainen loki on monille korvaamattoman arvokas tutkimustyökalu, jonka avulla voit identifioida osa-alueita kaupankäynnin parantamiseen, joka mahdollisesti luo jatkossa olosuhteet voittoisammalle treidaukselle.

Yksi menestyksekkään treidauksen avainelementeistä on treidaajan kyky ylläpitää lyhyttä, mutta kuvailevaa muistia. Vaikka on totta, että menneistä tapahtumista oppiminen on arvokasta, menneissä negatiivisissa kokemuksissa vellominen voi olla hyvinkin turmiollista tuleville kaupankäynnin tuloksille.

Post-markkina yhteenveto onkin osa-alue päiväkirjassa, johon treidaaja voi laittaa päivän tapahtumat kontekstiin, vastaamalla joukkoon erilaisia kysymyksiä.

Näitä kysymyksiä voivat olla mm. oliko pre-markkinatutkimus valmiina ennenkuin päivän kaupankäyntisessio avautui? Oli pre-markkina analyysi relevantti päivän tapahtumiin nähden? Pysyitkö täysin treidausstrategiasi puitteissa? Minkälaisia virheitä pääsi käymään treidauspäivän aikana? Ovatko nämä virheet useasti toistuvia? Mitkä treidauksen osa-alueet vaativat välitöntä parantamista?

Kenties tärkein elementti post-markkina yhteenvedossa on se, että se tarjoaa treidaajalle tavan henkisesti päättää kaupankäyntipäivänsä. On olennaista arvioida kaupankäynnin tuloksia pieninä osioina, antamatta yhden huonosti menneen treidauspäivän pilata tulevia mahdollisuuksia.

Treidauspäiväkirja on kokonaisuutena reaaliaikainen tallenne markkina-aktiviteeteista, treidausmetodologiasta, sekä treidaajan strategian tuottamista tuloksista. Se on arvokas työkalu treidaajalle, mutta sen hyödyllisyys riippuu siitä, kuinka tuoreesti ja täydellisesti treidaaja tallentaa siihen asiaankuuluvan datan.

Aktiivisessa treidauksessa kyky koota kaupankäynnin tulokset operaatioista omaa olennaista arvoa niin yksittäisille sijoittajille kuin treidaajillekin.

Historiallinen tallenne menestyksistä ja epäonnistumisista, tai treidaajan “track record”, on helppo toteuttaa täsmällisesti ylläpidetyn treidauspäiväkirjan avulla.

Riippuen siitä, minkälaista strategiaa treidaaja käyttää, päiväkirjaan tulee mahdollisesti suurikin määrä treidejä. Esimerkiksi skalppeeraus-strategian avulla haetaan päivän läpi voitollisuutta pienten voitollisten positioiden ottamisten kautta.

Kun treidauspäivien lukumäärä vuositasolla on noin 250, jo pelkästää viisi toteutunutta treidiä per päivä summautuu vuositasolla yli 1200 treidiksi.

Mikäli toteutuneista kaupoista pidetään säntillisesti päiväkirjaa ja lokia, tarjolla on hyvinkin nopeasti merkittävän tilastollisen otoskoon sisältävä strategian tuloksellisuutta osoittava tallenne.

Päiväkirja luo tarkan kuvauksen suunnittelemasi strategian ja treidausmetodologian vahvuuksista ja heikkouksista.

Mikäli tavoitteena on pitkän aikavälin voitollisuus, siten käytettyjen treidausperiaatteiden arviointi on olennainen osa tähän tavoitteeseen pääsemistä.

Tyypillisesti meklarifirmasi tarjoaa sinulle lokin kaikkien ottamiesi positioiden voitollisuudesta tai tappiollisuudesta. Kaikki muu relevantti informaatio yksittäisistä positioista jää tähän dataan yksinomaan tukeutumalla kuitenkin arvoitukseksi.

Onkin treidaajan vastuulla tallentaa ja pitää kirjanpitoa niistä tekijöistä, jotka suoraan vaikuttavat hänen strategiansa voitollisuuteen.

Kuvaukset toistuvasti ilmaantuvista erehdyksistä ja treidaajan tekemistä virheistä löytyvät päiväkirjan tekstistä, samalla kun meklarin toimittama päivittäinen tiliote sivuuttaa kaiken tämän informaation.

Tutustumalla päiväkirjasi teksteihin sinun tulisi pystyä vastaamaan olennaisiin treidaustasi koskeviin kysymyksiin, kuten seuraatko suunnittelmaasi treidausstrategiaasi? Miten voitollista kaupankäyntisi on tappiollisten tai voitollisten kausien jälkeen? Mikä on henkinen olotilasi tappiollisen tai voitollisen treidin jälkeen? Toistuvatko samat virheet kaupankäynnissäsi jatkuvasti?

Finanssimarkkinat ovat dynaamisia järjestelmiä. Ajan yli ei ole harvinaista, että erilaiset treidausmetodit tulevat vanhentuneiksi tai ne eivät enää ole tehokkaita.


Summattuna treidauspäiväkirja tarjoaa treidaajalle reaaliaikaisen näkymän hänen strategiansa ja metodologiansa toimivuuteen, tuoden esiin osa-alueita, jotka kaipaavat parantamista.