Ukraina rahasto

Ukraina rahasto tyyppisiä Ukrainan osake- tai korkomarkkinoille sijoittavia rahastoja on tarjolla Suomeen rekisteröidyiltä rahastoyhtiöiltä ainakin FIM:ltä sekä Danska Bank/Sampo Pankilta.

Esim. FIM Ukraine rahaston strategiana on tuottaa sijoitustoiminnan avulla pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalla hallinnoimansa varallisuuden etupäässä sellaisten yhtiöiden osakkeisiin tai niihin sidonnaisiin arvopapereihin, joille Ukraina on erittäin keskeinen markkina-alue.

Vaikka FIM Ukraine rahaston arvoon vaikuttaa pääasiassa Ukrainan osakemarkkinoiden kehitys, sisältyy rahastoon myös merkittävä valuuttariski, sillä Ukraina on euroalueen ulkopuolinen markkina-alue.

FIM ilmoittaa kuitenkin että se voi suojata sääntöjensä puitteissa tätä valuuttariskiä valuutta johdannaissopimuksilla.

Ukrainaan sijoittavat rahastot soveltuvat yleisesti varsinkin sellaisille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet Ukrainan markkinoiden kasvupotentiaalista tai jotka haluavat hajauttaa osakeportfoliotaan kehittyville Euroopan markkinoille.

Koska Ukrainaan sijoittamiseen sisältyy kehittyneitä markkinoita huomattavampia riskejä, tällaisia rahastoja suositellaan yleensä ainoastaan kokeneille sijoittajille ja sellaisille sijoittajille, joilla on erittäin pitkä sijoitushorisontti sijoitustensa teossa, tyypillisesti yli 5 vuotta.

Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja valvoo Rahoitustarkastus. Sen mukaan Suomessa on tarjolla mm. seuraavat pääasiassa Ukrainan markkinoille sijoittavat sijoitusrahastot:

  • Sijoitusrahasto Danske Ukraina
  • FIM Ukraine Sijoitusrahasto