USDJPY valuuttapari treidauksessa

Yhdysvaltain ja Japanin väliset taloudelliset yhtäläisyydet ovat lukuisia ja merkittäviä luonteeltaan.

Kumpikin maa on taloudellisen supervalta, jotka lasketaan maailman johtaviin toimijoihin useissa eri kategorioissa, kuten BKT ja tuonti- sekä vientiteollisuus.

1000 Japanin jenin seteli.

Yhdysvaltain ja Japanin väliset poliittiset suhteet ovat luonteeltaan monimutkaisia, mutta kummankin taloudellinen vaikuttavuus on osittain seurausta toisen maailmansodan jälkeen muotoutuneesta maiden taloudellisesta yhteistyöstä.

Ytimeltään Yhdysvaltain ja Japanin taloudellinen suhde perustuu kummankin maan kauppatasapainoon.

Japanin teollinen sektori on riippuvainen yhdysvaltalaisten raakamateriaalien sekä energian tuonnista, kun taas Yhdysvallat maahantuo Japanista erilaisia teollisesti valmistettuja hyödykkeitä suuressa mittakaavassa.

Esimerkiksi vuonna 2014 Japani oli neljänneksi suurin vientimaa Yhdysvaltoihin (edustaen 5,7 % osuutta koko USA:n maahantuonnista) sekä neljänneksi suurin maahantuoja Yhdysvalloista (edustaen 4,1 % osuutta USA:n kokonaisviennistä).

Näiden kahden kansantalouden keskinäinen riippuvuus sekä vienti-/tuontisektoreiden vuorovaikutukset painottavat tarpeellisuutta USD/JPY valuuttakurssin vakaudelle.

USDJPY valuuttakurssi kuitenkin vaihtelee ajoittain erittäinkin dramaattisesti, esimerkiksi muuttuvan rahapolitiikan seurauksena, kuten periodeina 2001-2006 ja 2009-2013.

Kumpikin näistä periodeista edusti suurta epävarmuutta maiden taloudellisen kehityksen suhteen. 2001-2006 oli haastava periodi Japanille, kun taas Yhdysvaltain rakennusmarkkinoiden notkahdus vuosina 2009-2013 loi varjon koko maan talouden tulevaisuudennäkymille.

Lopulta kumpikin maa hoiti finanssikriisinsä samanlaisia keinoja hyödyntäen, ottaen käyttöön rahapolitiikan metodit, jossa painotuksena oli taloudessa liikkuvan rahan määrän voimakas kasvattaminen, eli englanniksi Quantitative Easing (QE).

QE-ohjelmien vaikutus USD/JPY valuuttakurssiin oli huomattava. Kun toinen maista lisäsi rahan määrää kansallisessa taloudessaan, valuuttakurssiin tuli merkittävästi muutospaineita.

Esimerkiksi tammikuussa 2002, japanilaisen rahapolitiikan löysimmällä periodilla, USD/JPY valuuttakurssi nousi tasoille (huippuna 135,160), joita ei oltu nähty sitten 1990-luvun puolenvälin. Vastaavasti tammikuussa 2012 Yhdysvaltain QE2-ohjelma painoi USD/JPY kurssia ennennäkemättömän alhaisille tasoille (aina 76,159 tasoon saakka).

Yleisesti kummankin maan keskuspankin rahanluonnilla on monumentaalinen vaikutus USD/JPY valuuttaparin kehitykselle.

Samaan tapaan tällä rahapolitiikalla on edelleen suuri vaikutus Japanin ja Yhdysvaltain kauppatasapainoon sekä maiden välisiin kauppasuhteisiin.

Valuuttana Japanin jeni (valuuttakoodi “JPY”) on Aasian treidatuin valuutta, jonka kaupankäyntivolyymit ovat globaalilla tasolla kolmanneksi suurimmat.

Kokonaisarvoltaan Japanin keskuspankin liikkeelle laskettujen jenien määrä on maailman toiseksi suurin, tehden siitä tärkeän keskuspankkien käyttämänä reservivaluutan, seuraten maailmanvaluuttana vain Yhdysvaltain dollaria.

Jeni luotiin valuuttana Meiji-restoraation periodilla, 1800-luvun puolenvälin paikkeilla.

Vuoden 1871 valuuttalaki loi keskitetyn ja yhteläisen rahajärjestelmän koko Japanin alueelle, matkien tuolloin Euroopassa käytössä olleita valuuttajärjestelmiä.

Japanin keskuspankki luotiin vuonna 1882, jolloin siitä tuli koko maan keskuspankki, yhdistäen aikaisemman 154 alueellisen kansallispankin toiminnot.

Toisen maailmansodan jälkimainingeissa vuonna 1949 jenin arvo liitettiin Yhdysvaltain dollariin suhteessa 1:1, Bretton Woods -rahajärjestelmän sisällä. Tämä järjestelmä oli voimassa aina vuoteen 1971 saakka.

Nykyisin Japanin talous on riippuvainen varsinkin vientiteollisuudesta, mistä johtuu maan hallitusten taipumus (varhaiselta 1990-luvulta alkaen) ajoittain devalvoida jenin ulkoista arvoa edistääkseen vientisektorin näkymiä.

Bruttokansantuotteella (BKT) mitattuna Japani on planeetan neljänneksi suurin kansantalous.

Jeni on käyttövaluuttana jaettu seteleihin nimellisarvoissa ¥1000, ¥2000, ¥5000, ja ¥10000, sekä kolikoihin nimellisarvoissa ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ja ¥500.

Japanin jeniä käytetään kansallisena valuuttana vain Japanissa, eikä mikään muu maa oli sitonut maansa valuutan ulkoista arvoa siihen.


Treidaajien keskuudessa suosituimmat jeniin liittyvät valuuttaparit ovat etenkin USD/JPY, EUR/JPY, sekä JPY/AUD. Näistä USD/JPY markkinat ovat likviditeetiltään merkittävimmät.