Valuuttaparien korrelaatioiden vaikutus treidaamiseen

Valuuttojen korrelaatio on tärkeä osatekijä valuuttatreidauksessa ja riskinhallinnassa, edustaen sitä suhdetta, kuinka paljon yhden valuutan arvo on riippuvainen toisesta valuutasta.

Tätä korrelaatiota esitetään numerisella skaalalla, joka vaihtelee -1 arvosta +1 arvoon, samaan tapaan kuin miten korrelaatiokerrointa esitetään yleisellä matemaattisella tasolla.

Kunkin valuutan korrelaation numerinen arvo edustaa korrelaation määrää erilaisten valuuttaparien välillä.

Arvo johdetaan matemaattisten kaavojen kautta, laskemalla tilastotieteellinen korrelaatiokerroin.

Päällisinpuolin termi valuuttojen korrelaatio saattaa vaikuttaa aloittelevalle treidaajalle monimutkaiselta ja jopa hieman pelottavalta käsitteeltä. Kyseessä on kuitenkin melko suorasukainen käsite, lukuunottamatta korrelaation laskemisessa käytettyä matematiikkaa itsessään.

Sen selkeäksi ymmärtämiseksi, mistä valuuttojen korrelaatiossa on kysymys, on syytä ensin tarkastella mitä korrelaatio tarkoittaa, ja tarkemmin, mitä korrelaatiokerroin edustaa.

Termi “korrelaatiokerroin” on määritelty tilastotieteelliseksi määritteeksi, jolla mitataan kahden muuttujan välistä riippuvuutta.

Korrelaatiokerrointa esitetään numerisesti skaalalla, joka vaihtelee -1 ja +1 arvojen välillä. Näistä ääripäistä -1 edustaa käänteistä riippuvuussuhdetta muuttujien välillä, kun taas +1 edustaa positiivista lineaarista korrelaatiota niiden välillä.

Valuuttojen ja valuuttatreidauksen kohdalla nämä korrelaatiomuuttujat ovat valuuttaparien yksittäiset markkina-arvot.

On tärkeä huomata, että valuuttamarkkinoiden suhteen yksikään valuutta ei ole kaupan itsenäisesti, vaan niitä treidataan aina valuuttapareina.

Kunkin valuuttaparin arvo perustuu jatkuvasti muuttuviin vaihtokursseihin niiden kahden valuutan välillä, jota kyseisessä valuuttaparissa tarkastellaan.

Korrelaatioiden tärkeys eri valuuttaparien välillä tulee ajankohtaiseksi suurella osalla treidaajista ja sijoittajista, jotka käyvät aktiivisesti kauppaa useilla eri valuuttapareilla samanaikaisesti osana markkina- ja portfolistrategiaansa.

Tällaisessa usean valuuttaparin strategiassa treidaajan tai sijoittajan tulee olla tietoinen kunkin valuuttaparin välisestä korrelaatiosta.

Mikäli treidaaja tai sijoittaja ei tee tätä valuuttaparien välistä korrelaatioiden tarkastelua portfoliossaan, on erittäin todennäköistä, että tämä johtaisi tahattomaan riskinkasvattamiseen portfolion diversifioinnin yhteydessä.

Yksi tärkeistä osatekijöistä valuuttaparien korrelaatioiden välillä on se, että nämä korrelaatiot muuttuvat jatkuvasti arvoltaan.

Samaan tapaan kuin valuuttaparien arvot itsessään vaihtelevat, myös valuuttaparien väliset suhteet kehittyvät ajan yli.

Siten tämänpäiväinen valuuttaparien välinen korrelaatio ei välttämättä heijasta näiden valuuttaparien välistä korrelaatiota huomenna.

Ammattimaisesti toimiva treidaaja / sijoittaja ottaakin huomioon valuuttaparien korrelaatioiden jatkuvat vaihtelut, laskien korrelaatioita käyttäen eri aikavälejä tai periodeja.

Valuuttaparien välisiä korrelaatioita voidaan tarkastella käyttäen lyhyen tähtäimen päivänsisäisiä aikavälejä, kuin myös päivittäisiä, viikottaisia, kuukausittaisia, tai vuosittaisia aikavälejä.

Tarkasteltavan aikavälin valinta on erittäin tärkeä osatekijä korrelaation hyödyllisyydessä treidausstrategian toimivuuden suhteen.

Esimerkiksi päivätreidaaja on pääasiassa kiinnostunut valuuttojen korrelaatioista erittäin lyhyillä aikaväleillä, minuutista toiseen, kun taas pitkällä sijoitushorisontilla toimiva sijoittaja on kiinnostuneempi korrelaatioista pitkien aikavälien yli.

Valuuttaparien korrelaatiossa skaala ilmaistaan -1 ja +1 arvojen välillä, jotka edustavat valuuttaparien riippuvuuksien suuruutta ja luonnetta.

Korrelaatiota on olemassa kolmea perustyyppiä: positiivista, negatiivista, sekä neutraalia.

Positiivinen korrelaatio ilmaisee lineaarista suhdetta kahden muuttujan välillä. Esimerkiksi jos valuuttapari EURUSD liikkuu ylös tai alas arvossaan ja GBPUSD liikkuu samaan suuntaan kuin EURUSD, tällöin korrelaation sanotaan olevan positiivinen.

Korrelaatio-arvo +1 tarkoittaa, että kun tietty valuuttapari A muuttuu arvoltaan, toinen tarkasteltava valuuttapari B liikkuu samansuuntaisesti 100% tarkasteltavasta aikavälistä.

Käytännössä millään vapaasti kelluvalla valuuttaparilla ei ole yleensä täydellistä korrelaatiota (+1), vaan positiivisen korrelaation arvot löytyvät jostain pisteestä välillä 0 ja +1.

Negatiivinen korrelaatio ilmaisee puolestaan käänteistä suhdetta kahden muuttujan välillä. Tässä tapauksessa käyttäen aikaisemman esimerkin valuuttapareja, jos EURUSD liikkuu arvoltaan, GPBUSD liikkuu arvoltaan vastakkaiseen suuntaan.

Arvo -1 edustaa korrelaationa täydellistä käänteistä suhdetta. Myöskään täydellistä käänteistä suhdetta ei yleensä löydy vapaasti kelluvien valuuttaparien väliltä, vaan negatiivisen korrelaation arvot sijoittuvat jonnekin välille -1 ja 0.

Jos korrelaatio kahden muuttujan välillä on nolla, tämä ilmaisee neutraalia suhdetta näiden muuttujien välillä. Aikaisempia esimerkkivaluuttoja käyttäen, jos EURUSD kokee hintamuutoksen, neutraali korrelaatio tarkoittaa, että GBPUSD ei liiku millään erityisellä tavalla.

Täydellinen nollakorrelaatio valuuttaparien A ja B välillä ilmaisee sitä, että niiden välillä ei ole minkäänlaista korrelaatio, vaan että niiden välinen suhde on täysin satunnainen.

Lähellä nollaa olevia korrelaation arvoja pidetään vain vähäistä korrelaatiota edustavina. Siten, mitä lähempänä korrelaation arvo on valuuttaparien välillä, sitä pienempi niiden välinen arvon riippuvuus on toisistaan.

Valuuttaparien väliset korrelaatiot järjestetään treidaajien ja sijoittajien toimesta yleensä helposti ja nopeasti referoitaviksi korrelaatiotaulukoiksi, lämpökartoiksi, pistediagrammoiksi, pylväsgraafeiksi, tai laskutaulukoiksi.

Tällaisten esitystapojen tarkoituksena on muuttaa puhdas korrelaatiodata nopeasti hyödynnettäväksi ja helposti tulkittavaksi informaatioksi kaupankäynnin tueksi.

Perusmallissaan valuuttaparien korrelaatiotaulukko on yksinkertainen datataulukko, johon kuuluvat keskeisesti tekijänä värikoodatut korrelaatio-arvot tarkastellulle ajanjaksolle.

Yleinen treidaajien käyttämä värikoodisto hyödyntää mustaa väriä ilmaisemaan positiivista korrelaatiota ja punaista väriä edustamaan negatiivista korrelaatiota.

Tällainen suurten kontrastin värien käyttö luo nopeasti tulkittavan ja helposti luettavan taulukon suurestakin valuuttaparien korrelaatioiden datamäärästä.

Vanhimpiin valuuttaparien korrelaatioiden tarkasteltaviin suhteisiin lukeutuu ns. “alueellinen korrelaatio”.

Alueellisen korrelaation taustatekijänä on kahden tarkasteltavan valuuttaparin maantieteellinen läheisyys toisiinsa.

Yleisellä tasolla, mitä lähempänä kaksi valuuttaparia ovat maantieteellisesti, sitä todennäköisemmin niiden arvojen kehityksen väliltä löytyy positiivista korrelaatiota.

Mitattavien valuuttaparien korrelaatioiden käyttö ja etsiminen osana treidaamisstrategiaa voi olla erittäinkin laaja-alaista.

Riskinhallinnan ohella korrelaatioita tutkimalla voidaan identifioida muun muassa mahdollisia lyhyen aikavälin arbitraasi-mahdollisuuksia ja muita uniikkeja tilaisuuksia treidaamiseen.


Pohjimmiltaan valuuttaparien korrelaatioiden käyttö on minimissaan arvokas työkalu sen suhteen päätettäessä, mitä valuuttapareja treidaaja käyttää osana strategiaansa, ja mitkä valuuttaparit toimivat parhaimpina diversifikaation toteuttamisen välineinä.